Zprava o cinnosti 2011 - druha cast

 

Závěrečný lezecký nácvik připravil pro záchranáře psychicky náročnější situaci, kdy napřed zraněné osobě poskytli první pomoc, umístili ji do nosítek a v nosítkách ji transportovali z vrcholu skály přes jednotlivé nerovnosti kamene až na pevnou půdu. Tento typ záchrany byl o důvěře zachraňované osoby, která upoutaná v nosítkách byla odkázána pouze na záchrance, bez možnosti svou záchranu jakkoliv ovlivnit.

Záchranáři během hlavních prázdnin rozvinuli své dovednosti v ovládání motorového člunu při jachtařských závodech na Tovačovských jezerech u Tovačova. Po celou dobu závodů dohlíželi na bezpečnost závodníků a zachraňovali dětské jachtaře – převoz plachetniček. Během závodů si potrénovali jízdu motorovým člunem a to i za silného větru, který ztěžoval nejmladším závodníkům plavbu.

 

Přednášková činnost za rok 2011

 

 

Preventivní besedy jsme zaměřili na: 2.,4.,6. a 9. třídy ZŠ v Přerově a okolí, gymnázia,  střední školy, učiliště a také pro seniory                                             

Délka přednášky : 1 vyučovací hodina

 

Na školách využíváme multimediální učebny, přednáška je pro žáky a studenty názornější

a srozumitelnější.

 

 

Obsah přednášek:

 

2.třída - Bezpečné chování

*      seznámení s prací městské policie

*      dopravní značky týkající se chodce

*      kdo je chodec

*      řešení dopravní situace podle obrázku 

1. vybarvi semafor

2. poraď cestu do školy

3. kdo se nechová správně

 

 

4.třída – Bezpečná jízda na kole

*      důležité dopravní značky

*      bezpečná jízda na kole, kolečkových bruslích a skateboardech

*      povinná výbava jízdního kola

*      řešení dopravní situace podle obrázku:

1. správná jízda na kole na silnici a na stezce

                  2. poraď cyklistovi cestu dle dopravních značek

            3. poznej nesprávnou jízdu cyklisty

 

 

 

 

1.

6.třída – Jak se zachovat v určitých situacích

*      řešení situací podle obrázku:

1. kdy a jak přivolat hasiče, první pomoc, policii

2. co dělat při nálezu injekční stříkačky, otevřeného kanálu, aj.

3. kouření cigaret a požívání alkoholu  

*      krátké opakování: chodec, cyklista

 

 

 

9.třída – Co vědět v 15 letech!

*      oprávnění strážníka MP

*      trestní odpovědnost mladistvých

*      znalostní test: přestupek, trestný čin, kouření cigaret, chodec, cyklista

*      postihy za přestupky a trestné činy

*      zodpovězení dotazů

      SOU, SOŠ - Základy právního vědomí

*      oprávnění strážníků dle zákona o obecní policii

*      trestní odpovědnost

*      pojmy přestupek, trestný čin

*      přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku

*      přestupky chodců, cyklistů

*      postup strážníků při řešení přestupku, sankce

*      zodpovězení dotazů

 

 

 

      Senioři – Bezpečí a ochrana života a majetku

*      jak se bezpečně chovat doma, na ulici

*      jak lze předcházet rizikovým situacím

 

 

 

         Během měsíce ledna 2011 jsme uskutečnili  12 přednášek, kterých se zúčastnilo celkem  249 žáků.

Dne 25. ledna se sešla Preventivní skupina k vyhodnocení přednáškové činnosti za měsíc prosinec a leden. Na setkání byl probírán přístup škol a školních metodiků k přednášejícím. Přítomné jsme také seznámili s Městským programem prevence kriminality 2011.

Během měsíce jsme připravovali veškeré materiály do Městského programu prevence kriminality 2011 ( statistiku MP, výpis Usnesení Rady města o schválení Městského programu prevence kriminality 2011, Žádost o státní účelovou dotaci, Dílčí projekty ISPROFIN, kopie celého programu prevence kriminality ve městě Přerově pro rok 2011, a to vše v počtu 9 ks.)

 

            Během měsíce února 2011 jsme uskutečnili 13 přednášek, kterých se zúčastnilo 305 žáků a studentů.

Dne 24. února  proběhlo setkání Preventivní skupiny. Členové vyhodnotili přednáškovou činnost za měsíc únor,  byli seznámeni s přístupem metodiků na ZŠ a Gymnáziu J. Škody. Dále byli členové seznámeni s problematikou šikany řešenou na ZŠ Trávník.     

V průběhu měsíce jsme kompletovali Městský program prevence kriminality 2011. Program jsme zaslali na Ministerstvo vnitra, koordinátorovi prevence kriminality krajské správy Policie ČR a manažerovi prevence kriminality krajského úřadu a to ve stanoveném termínu.

 

 

             Během měsíce března 2011 jsme uskutečnili  20 přednášek, kterých se zúčastnilo 285 žáků.

Dne 9. března jsme byli přítomni na jednání na ZŠ Trávník týkající se vymezení kompetencí a postupů jednotlivých institucí při řešení rizikového chování dětí a mládeže. Na jednání byli pozváni i PČR, kurátorky pro mládež, PPP.

Dne 31. března se opět sešla Preventivní skupina k vyhodnocení přednáškové činnosti za měsíc březen. Na setkání bylo probíráno výjezdní zasedání, které se bude konat na konci školního roku, bylo projednáno datum zasedání a pozvání hostů.

 

 

 

 

            Během měsíce dubna 2011 jsme uskutečnili  9 přednášek, kterých se zúčastnilo celkem 211 žáků a studentů.

Ve dnech 7. a 8. dubna jsme ve spolupráci s Policií ČR v rámci preventivní akce

„Zebra se za tebe nerozhlédne“ dohlíželi na frekventovaných přechodech na děti chodící do školy. Žákům jsme připomínali základní pravidla přecházení přes přechod pro chodce.

Ve dnech 8. a 29. dubna jsem dále byli přítomni na okrskových kolech Dopravní soutěže mladých cyklistů, která se konala ve SVČ ATLAS a BIOS. 

Dne 23. dubna Městys Brodek u Přerova pořádal Den s Integrovaným záchranným systémem. Nás požádal o ukázku vozidla Městské policie Přerov s vybavením a techniky k činnosti městského strážníka.

Dne 26. dubna jsme se zúčastnili pracovně instruktážního setkání v Praze, které bylo svoláno za účelem vysvětlení jednotlivých kroků při předkládání dokumentace, způsobu vyplňování vyhláškou stanovených formulářů v systému EDS. Předány zde byly materiály ke zpracování podkladů pro získání dotace.

V sobotu 30.dubna zahájil primátor města Přerova Ing. Jiří Lajtoch cyklistickou sezónu na Cyklostezce Bečva. U restaurace U Jadranu byl pro účastníky připraven i náš program. Malí cyklisté si mohli vyzkoušet test z dopravních značek a ověřit znalost pravidel silničního provozu.

 

            Během měsíce května 2011 jsme uskutečnili  3 přednášky, kterých se zúčastnilo 73 žáků.

            Dne 5. května proběhlo setkání Preventivní skupiny, které bylo přesunuto ze dne 28. dubna. Členové vyhodnotili přednáškovou činnost za měsíc duben a byli informováni o změnách na OSSZ, především o ukončení pracovního poměru pí. Nezhybové. Podrobnosti týkající se řešení přednáškové činnosti OSPOD prevence ve 3.,4. a 5. třídách budou řešeny na výjezdním zasedání Preventivní skupiny dne 15.- 16. června.

Dne 26. května se sešla Preventivní skupina k vyhodnocení přednáškové činnosti za měsíc květen.

 

Dne 30. května proběhlo na ZŠ Trávník dopoledne s městskou policií. Žákům 6. a 7. tříd byla předvedena ukázka poslušnosti služebních psů a představena výstroj strážníků.

Během měsíce jsme vypracovali příslušné formuláře k investičnímu projektu Kamera s příslušenstvím včetně kabeláže a zaslali v řádné termínu na Ministerstvo vnitra.

V průběhu měsíce května jsme připravovali materiály k výjezdnímu zasedání Preventivní skupiny (zaslání Hodnocení Primárně preventivního programu metodikům škol, vyhodnocení přednáškové činnosti za uplynulé měsíce).

 

 

            Během měsíce června 2011 jsme uskutečnili  9 přednášek, kterých se zúčastnilo 201 žáků a studentů.

Ve dnech 15. - 16. června jsme uskutečnili dvoudenní výjezdní setkání Preventivní skupiny, které se konalo v rekreačním areálu Na Trojáku. Pozvaní byli i  zajímaví hosté, pplk. Mgr. Michaela Sedláčková a kpt. PhDr. Martin Nasswettr z Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, Mgr. Martin Lýsek a Mgr. Tomáš Novotný z Okresního soudu v Přerově.

Dne 24. června se konaly na nám. T.G. Masaryka Slavnosti léta. Děti a mládež jsme upozorňovali na důležitost cyklistické přilby při jízdě na kole.

 

 

             Během měsíce července 2011 jsme prováděli pochůzkovou činnost dle aktuální situace.

 

            Během měsíce srpna 2011 jsme prováděli jsme pochůzkovou činnost dle aktuální situace,

řešili rozpočet do konce kalendářního roku, objednávka materiálů pro školy.

Dne 18.8. proběhla schůzka s pí. Žouželkovou - z Preventivní skupiny odešla z organizačních důvodů pí. Nezhybová, projednávali jsme její nástupkyni, která je nutná k zachování uceleného Primárně preventivního programu ve městě Přerově ( přednášky pro 3.,4.a 5. třídy)

Upravovali jsme prezentaci přednášky pro 6. třídy ZŠ.

 

            Během měsíce září 2011 jsme uskutečnili  3 přednášky, kterých se zúčastnilo 66 žáků a studentů.

Dne 9. září uskutečnila ZŠ Tovačov stejně jako v předchozích letech „Jízdu zručnosti“ a my jsme dohlíželi nad správnou jízdou na kole.

Dne 20. září pořádal ATLAS a BIOS dopravní soutěž pro děti školních družin přerovských základních škol a nás požádal o spolupráci při kontrole správné jízdy na kole.

Dne 22. září proběhl v Boskovicích „Den s městskou policií“, který se konal v rámci 20letého výročí vzniku Městské policie Boskovice. Vyhověli jsme žádosti o spolupráci a program obohatili o střelbu na laserové střelnici a ukázku výstroje a výzbroje naší „ zásahové jednotky“.

V sobotu 24. září se uskutečnil projekt Cyklocity Gymnázia Jakuba Škody. Program pro milovníky kol se konal na náměstí T.G. Masaryka, kde jsme i my měli připravené různé dopravní testy a drobné reflexní doplňky pro mladší i starší cyklisty.

Během měsíce jsme připravovali materiály Primárně preventivního programu na školní rok 2011/2012 určený pro Preventivní skupinu a školní metodiky ( nabídku tematických přednášek, harmonogram přednáškové činnosti jednotlivých organizací, databázi školních metodiků aj.).

 

Dne 27. září se sešla Preventivní skupina. Všem členům byly předány materiály pro přednáškovou činnost na školní rok 2011/2012.

 

            Během měsíce října 2011 jsme uskutečnili 17 přednášek, kterých se zúčastnilo celkem 366 žáků.

Dne 12. října pořádala Základní škola Radslavice dopravní soutěž malotřídních škol, které se zúčastnilo 50 žáků 5. tříd ZŠ. Stejně jako v předchozích letech jsme byli požádáni o spolupráci. Soutěžící jsme prověřovali ze znalosti dopravních značek.

Dne 27. října proběhlo setkání Preventivní skupiny, která vyhodnotila přednáškovou činnost za říjen.

 

             Během měsíce listopadu 2011 jsme uskutečnili  18 přednášek, kterých se zúčastnilo celkem 339 žáků.  

Dne 9. listopadu jsme byli pozváni na vzdělávací program Škola bez šikany, který pořádala Pedagogicko-psychologická poradna.

Dne 24. listopadu proběhlo setkání Preventivní skupiny. Na programu bylo vyhodnocení přednáškové činnosti za měsíc listopad 2011.

 

 

            Během měsíce prosince 2011 jsme uskutečnili  11 přednášek, kterých se zúčastnilo 214 žáků.

Dne 8.prosince byla zahájená preventivní akce „ Neusnadňujte práci zlodějům. V rámci této akce jsme se zaměřili na nákupní centra, kde jsme nakupující upozorňovali, aby věnovali zvýšenou pozornost svým věcem a neponechávali tašky a kabelky v nákupním vozíku. Nepozorným občanům jsme předali informační leták s radami, jak si během nakupování lépe ohlídat své věci před odcizením. Kontrolovali jsme také parkoviště před nákupními centry, kde často dochází ke krádežím věcí z vozidel. Akce proběhla ve spolupráci s Policií ČR a pokračovala i v následujících prosincových dnech.

Dne 15. prosince jsme byli přítomni na setkání pracovní skupiny manažera prevence kriminality. Na programu bylo závěrečné hodnocení Městského programu prevence kriminality ve městě Přerově.

Během měsíce jsme zkompletovali materiály k závěrečnému vyhodnocení akce „Kamera s příslušenstvím včetně kabeláže“ pro Ministerstvo vnitra.

V tomto měsíci jsme vypracovali přehled přednáškové činnosti Oddělení prevence MP Přerov za kalendářní rok 2011.

 

 

Oddělení prevence kriminality

rok 2011

Měsíc

počet přednášek

počet žáků, studentů

Leden

12

249

Únor

13

305

Březen

20

285

Duben

9

211

Květen

3

73

Červen

9

201

Září

3

66

Říjen

17

366

Listopad

18

339

Prosinec

11

214

Celkem

115

2309

 

 

 

 

Spolupráce s Policií ČR

 

Spolupráce s Policií ČR je stabilizovaná a je na velice dobré úrovni. Jedná se zejména o součinnost při zjišťování VP při hokejových utkáních, extrémistických pochodech či demonstracích. V rámci běžných záležitostí probíhá tato spolupráce v rámci odhalování pachatelů trestných činů a přestupků, jejich omezení na osobní svobodě a předání k dalšímu postupu v rámci trestního nebo přestupkového řízení, zajištění míst, kde došlo ke spáchání trestného činu, ověřování totožnosti předváděných osob, zjišťování majitelů motorových vozidel, kteří se dopustili přestupkového jednání.

Je nutné říci, že přes veškerou snahu vedení Policie ČR o zajištění bezpečnosti města Přerova je zřetelný negativní dopad současného personálního podstavu, který je bohužel celorepublikovým jevem. Zde je nutné říci, že nemožnost zásadního rozšíření počtu tabulkových míst (8-10) je v  posledních letech  zásadním problémem i u městské policie.