Zprava o cinnosti 2011

 

Městská policie Přerov

 

Základním právním pramenem, dle něhož se řídí činnost Městské policie Přerov, je zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Tato právní norma jako rozhodující pro úpravu povinností a oprávnění strážníků městské policie je doplňována dalšími jinými zákony a právními předpisy, které s touto činností velmi úzce souvisí. Z těch hlavních to jsou např. zákon o obcích, zákon o přestupcích, trestní zákon a trestní řád, zákon o zbraních a střelivu, zákon o provozu na pozemních komunikacích, tzv. „tabákový zákon“a další.

Městská policie Přerov zabezpečuje převážně místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti statutárního města Přerova a jeho místních částí. Při zajišťování veřejného pořádku dohlížejí strážníci na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku, přispívají k ochraně osob a jejich majetku, dohlížejí na dodržování pravidel občanského soužití, odhalují a řeší přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce a upozorňují fyzické a právnické osoby na nedostatky a provádí opatření k jejich odstranění.

Věková struktura strážníků

Věk.kategorie              Počet         Procent. část

21-30                 6                   12%

31-40                21                  42%

41-50                18                  36%

51-60                 5                   10%

 

 

 

Personalistika

 

K 31.12.2011 bylo u Městské policie Přerov zařazeno 51 zaměstnanců. Z uvedeného počtu je 50 strážníků a 1 administrativní pracovnice. V průběhu roku 2011 nedošlo k žádné personální změně.

 

 

Profesní příprava a prolongace

 

I v průběhu roku 2011 probíhala odborná příprava strážníků městské policie se zaměřením na zvyšování odborných znalostí příslušných právních předpisů, obecně závazných vyhlášek a nařízení města. V průběhu hodnoceného období se 16 strážníků zúčastnilo na povinném školení v akreditovaném středisku Městské policie Brno. V roce 2011 6 strážníků vykonalo před komisí ustanovenou Ministerstvem vnitra ČR zkoušku a opětovně získalo osvědčení k plnění povinností a oprávnění strážníka dle zákona o obecní policii. Dále v uplynulém období pokračovaly fyzické prověrky strážníků, výcvik zákrokových a předváděcích technik, střelecký výcvik a výcvik záchranářů. Přitom docházelo soustavně ke zvyšování úrovně těchto dovedností  a zlepšování fyzické připravenosti, kdy v mnoha směrech naši strážníci předčí v kritériích příslušníky Policie ČR. Neustále také dochází ke zdokonalování úrovně střelby z pistole, především díky pravidelnému výcviku na střelnici v Radslavicích, kde se v říjnu t. r. konal již XVI. ročník střelecké soutěže obecních a městských policií „O putovní pohár primátora města Přerova“, ve kterém obsadilo družstvo naší městské policie 1. místo.  V kategorii jednotlivců jsme získali 1. a 2. místo. Na střelecké soutěži pořádané Městskou policií Boskovice jsme v družstvech obsadili 3. místo a v jednotlivcích 1. místo. I nadále se plánuje pořádání této akce, účast našich strážníků na střeleckých soutěžích v rámci ČR, jakož i pokračování kvalitně prováděné profesní přípravy.

 

 

 

 

 

 

 

Základní statistické údaje

 

V roce 2011 bylo strážníky Městské policie Přerov zjištěno a řešeno celkem 5 746 přestupků. Za tyto přestupky byly uloženo blokové pokuty v celkové výši 1.155.600,- Kč. Tato částka byla řádně odvedena na účet statutárního města Přerova. Bylo uloženo celkem     1509 ks blokových pokut na místě nezaplacených a na ekonomický odbor Magistrátu města Přerov byly postoupeny k dalšímu vymáhání bloky na pokutu na místě nezaplacenou v celkové výši 680 800,- Kč. TPZOV (technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla-tzv“botička“) byl použit ve 2 098 případech. Dále bylo zjištěno celkem 104 trestných činů, které byly předány k dalšímu opatření orgánům činných v trestním řízení.

 

 

Preventivní činnost

 

V průběhu roku 2011 byly prováděny preventivně bezpečnostní akce se zaměřením na předcházení majetkové trestné činnosti a to formou informativních kampaní před obchodními středisky. Tyto akce realizovali strážníci preventivního oddělení s kolegy z Policie ČR.

V rámci preventivních aktivit v oblasti podávání alkoholu mladistvým městská policie pořádala kontrolní akce v areálu Výstaviště, kde se začaly pořádat megadiskotéky s označením „diskotéka CITOV“. Tyto kontrolní akce byly provedeny vždy ve spolupráci s dalšími orgány jakými jsou Policie ČR, kurátorky pro mládež MMPr, odd. obecního živnostenského úřadu, bezpečnostního inspektora HZS a příslušníky Celní správy ČR.  

Dále byly prováděny kontroly heren se zaměřením na hraní mládeže na výherních hracích automatech. V letních měsících je prováděna nepravidelná kontrola podávání alkoholu mladistvých v restauračních předzahrádkách. Nad rámec běžných kontrol se strážníci městské policie zúčastnili preventivně kontrolní akce Policie ČR zaměřenou na herny a ubytovny.

V prosinci jsme uskutečnili ve spolupráci s Policií ČR preventivní akci „ Neusnadňujte práci zlodějům“. Zaměřili jsme se na nákupní centra, kde jsme nakupující upozorňovali, aby věnovali zvýšenou pozornost svým věcem, neponechávali tašky a kabelky v nákupním vozíku a tím neusnadňovali zlodějům jejich „práci“. Nepozorným občanům jsme předali informační leták s radami, jak si během nakupování lépe ohlídat své věci před odcizením. Kontrolovali jsme také parkoviště před nákupními centry, kde často dochází ke krádežím věcí z vozidel.

 

Události roku

 

Rok 2011 městská policie vykonávala svou činnost již v renovovaných prostorách budovy. Jedinou renoncí zůstal rozkopaný a zcela nepoužitelný dvorní trakt s přístupem ke služební garáži a k psím kotcům. Tento stav byl napraven až na konci listopadu 2011.

Díky vyššímu procentu obyvatel romského etnika je statutární město Přerov v hledáčku extrémistických skupin. Tato skutečnost se projevuje v realizaci různých pochodů či shromáždění např. DSSS (Dělnická strana sociální spravedlnosti) a jejich odnoží. V červnu se konal mítink a pochod DSSS a jejich příznivců proti diskriminaci a v rámci protiakce byl ve stejný den pořádán neziskovou organizací Člověk v tísni tzv. Shromáždění na podporu občanského soužití a porozumění ve městě Přerově. Jelikož je připravenost statutárního města Přerova a Policie ČR na podobné akce celorepublikově známá, tak proběhly obě akce bez větších komplikací a pouličních bojů. Nemalý podíl na bezproblémovém průběhů akcí měla zásluhu i dobrá spolupráce s médii a některými neziskovými organizacemi.

Bohužel problémy související s výše uvedeným etnikem vyvolalo celorepublikové napětí mezi majoritou a rómským etnikem. Za účelem předejití možné eskalace výše uvedeného napětí mezi obyvateli Přerova byla zvýšená činnost městské policie v sociálně vyloučených oblastech (Husova, Kojetínská, Škodova, Denisova a blízké okolí). Výkon je zde vykonáván v rámci personálních možností a v návaznosti na aktuální úkoly. Za účelem maximálního výskytu hlídky v této oblasti bylo v rámci spolupráce s Policií ČR zajištěno i sociální zázemí v prostorách obvodního oddělení Policie ČR.

Dalším sociálně patologickým jevem, který sužuje město Přerov je celorepublikově neřešená problematika zvyšujícího se počtu bezdomovců, kteří svým jednáním zásadním způsobem narušují veřejný pořádek. Jedním z mála prostředků, který vznikl mimo jiné pro částečné omezení působení těchto sociálně nepřizpůsobivých osob, je vydání tzv. „suché“ vyhlášky zakazující popíjení alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích.  

Jako každým rokem proběhlo na přerovské Laguně klání Dračích lodí, kde mají strážníci nezastupitelnou roli v rámci dohledu nad dopravní situací a veřejným pořádkem. Na malém prostoru bylo potřeba zkorigovat parkování cca 300-400 vozidel. Odhadem se akce zúčastnilo 6-7 tisíc osob.   

 

 

 

Okrsky a regiony

 

V dubnu 2010 byly vytvořeny 3 okrsky (bývalých 6 regionů), ke kterým byli přiděleni 4 strážníci.

V roce 2011 bylo z důvodu personálního podstavu základních směn rozhodnuto, že počet okrskářů se sníží ze čtyř na tři. Strážník Oldřich Zmeškal byl přeřazen k posilování stálých směn a byl vyčleněn jako zaškolená obsluha laserového měřiče rychlosti.

 

Okrsek Předmostí - zde byla okrsková působnost určena strážníkovi René Koplovi

 

Okrsek Popovice, Vinary - zde byla okrsková působnost určena strážníku Bronislavu Pazderovi.

 

Okrsek Penčice, Čekyně - zde byla okrsková působnost určena strážníkovi Stanislavu Sekaninovi.

 

Strážníci plní úkoly dle všech platných právních předpisů, ale jejich prvořadá funkce je preventivní působení v daném okrsku a metodické poradenství obyvatelům daných okrsků.  

Každý okrskový strážník je vybaven mobilním telefonem a obyvatelé tak mají možnost volat přímo konkrétního okrskáře. V případě, že je daný strážník mimo službu, je hovor automaticky přesměrován na dispečink městské policie

Každý okrskář je povinen si vést tzv. okrskový deník, který je hlavním podkladem výkazu jeho činnosti.

Fotky a kontakty na jednotlivé okrskové strážníky jsou na stránkách www.mpprerov.cz  v záložce „okrskáři“.

 

I v roce 2011 probíhala činnost strážníků v celkem 30 regionech na území města Přerova a  jeho místních částech, kdy 31 strážníků městské policie v rámci územní odpovědnosti pravidelně o víkendech provádí pochůzkovou činnost za účelem zjišťování nedostatků, které se následně v součinnosti s dalšími subjekty odstraňují (Technické služby města Přerova, s.r.o., Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Konvička, s.r.o., Správa silnic a dálnic Olomouckého kraje, Domovní správa města Přerova, City Tools apod.). Dále pak strážníci zkontaktují pověřenou osobu daného regionu a dotazují se na problémy daného regionu v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku. Kromě toho mají občané možnost si najít podle osobního čísla konkrétního strážníka, který má přidělen dohled nad konkrétním regionem na internetových stránkách www.mpprerov.cz (záložka „Profil“-„Působnost“).

 

 

Psovodi

 

Městská policie disponuje 4 služebními psy, jejichž nasazení do výkonu je podmíněno dvouletým certifikátem od Policie ČR. Tito psi jsou velmi dobrými pomocníky při řešení problematiky narušování veřejného pořádku při hokejových utkáních, demonstracích či obdobných akcích. Jednotliví psovodi jsou nasazováni i do oblastí, kde je zaznamenán větší výskyt pocitu nebezpečí- jedná se o oblasti, kde se převážně kumulují sociálně vyloučení obyvatelé.  

 

Jednotka záchranářů MP

 

Městská policie v roce 2011 zajistila lezecký soustředěný výcvik skupině záchranářů v okolí města Jeseník. Po zopakování základních technik (sestavení lanové cesty, slaňování, výstup na laně) záchranáři nově nacvičili vytvoření lanové cesty za nepříznivých kotvících podmínek použitím kotevní desky.

Celý výcvik byl rozdělen do tří modelových situací. První situaci představovala záchrana osoby uvízlé v nepřístupném terénu (na skalním převisu), kdy se strážníci spustili na laně k této osobě, bezpečně ji připoutali k sobě a slanili se dolů do bezpečí.

Druhá modelová situace začala slaněním úzkým prostorem do malého těžce přístupného prostoru, přičemž v něm tato osoba zůstane „uvězněna“. Záchranáři ji vyprostili pomocí jednoduché kladky.

Třetí typ nacvičované situace spočíval v uvíznutí osoby na laně, kdy se tato osoba svými vlastními silami a prostředky není schopna sama vysvobodit. Záchranář se k této osobě slanil, pevně si ji k sobě připoutal a následně ji osvobodil řezem jejího lana. Následovalo slanění se zachráněným.