Historie 2010 - druhá část

 

Během měsíce června 2010 jsme uskutečnili 10 přednášek, kterých se zúčastnilo 186 posluchačů. Dne 2. června jsme byli přítomni na dopravní soutěži v Radslavicích, kterou pořádala ZŠ Radslavice pro žáky 4. tříd malotřídních škol. Dne 4. června se konaly MOSTY 2010, na které jsme připravili střelbu z paintballových pistolí.Ve dnech 8.- 9. června jsme uskutečnili dvoudenní výjezdní setkání Preventivní skupiny, které se konalo v rekreačním areálu Na Trojáku. Pozvaní byli i vedoucí pracovníci členů skupiny a zajímaví hosté, Mgr. et Mgr. Marie Lukášová-psycholog Dětského domova se školou, základní školy a školní jídelny Veselíčko, Mgr. Martin Lýsek z Okresního soudu v Přerově a Mgr. Petr Spurný - ředitel Střediska výchovné péče RESOCIA o.s. Přerov. Dne 24. června proběhlo pravidelné setkání Preventivní skupiny. Dne 29. června jsme byli požádáni o přednášku pro Krajskou komisi BESIP. Komisi jsme seznámili s přednáškovou činností Oddělení prevence a ostatními preventivními aktivitami. Představili jsme také Preventivní skupinu a její Primárně preventivní program.

 

           

Dne 15. července jsme uskutečnili přednášku pro seniory za Svazu tělesně postižených, která se konala v Hotelu Lúka-Soláň v horském prostředí Beskyd ve Velkých Karlovicích na Soláni. Na přednášce, kterou jsme pro ně připravili, se senioři dozvěděli nejen o tom, jak se správně chovat při přecházení silnice a jízdě na kole, ale také jak předejít krádežím doma, na ulici i při nákupech. Následně jsme s nimi besedovali o způsobu zajištění bytu, ochraně cenností a co udělat, když už se něco přihodí. Na závěr všichni přítomní dostali informační letáky s probíranou tematikou. Dne 21. 7. 2010 proběhla ve spolupráci s Policií ČR preventivní akci „Buď ve střehu“ zaměřená na kapesní krádeže na autobusových zastávkách a v prostředcích hromadné dopravy. Vytipované cestující jsme upozorňovali na možnost okradení. Obdrželi také informační leták s radami, jak si lépe hlídat své tašky a kabelky během cestování. Během dnešní akce bylo upozorněno přes šedesát cestujících, kteří nevěnovali pozornost svým věcem a tím se vystavili většímu nebezpečí okradení kapsáři. S preventivní akcí budeme pokračovat i v následujících dnech. Během měsíce července jsme se věnovali pochůzkové činnosti.

 

            Dne 9. srpna jsme uskutečnili druhou přednášku pro seniory za Svazu tělesně postižených, která se konala v Hotelu Lúka-Soláň v horském prostředí Beskyd ve Velkých Karlovicích na Soláni. Na přednášce, kterou jsme pro ně připravili, se senioři dozvěděli nejen o tom, jak se správně chovat při přecházení silnice a jízdě na kole, ale také jak předejít krádežím doma, na ulici i při nákupech. Následně jsme s nimi besedovali o způsobu zajištění bytu, ochraně cenností a co udělat, když už se něco přihodí. Na závěr všichni přítomní dostali informační letáky s probíranou tematikou. Dne 10. srpna 2010 pokračovala ve spolupráci s Policií ČR preventivní akce „Buď ve střehu“ zaměřená na kapesní krádeže na autobusových zastávkách a v prostředcích hromadné dopravy. Vytipované cestující jsme upozorňovali na možnost okradení. Obdrželi také informační leták s radami, jak si lépe hlídat své tašky a kabelky během cestování. Dne 26. srpna 2010 se uskutečnilo setkání Preventivní skupiny. Na programu bylo hodnocení školních metodiků za školní rok 2009/2010. Projednávali jsme zařazení Gymnázia Jakuba Škody do Primárně preventivního programu (volné termíny uskutečnění přednášek). Dne 28. srpna 2010 jsme byli přítomni na Dni s IZS v Lovosicích. Připravili jsme si střelbu z paintballových pistolí.

Během měsíce jsme prováděli běžnou pochůzkovou činnost dle úkolů ředitele MP.

 

            Během měsíce září 2010 jsme uskutečnili  6 přednášek, kterých  se zúčastnilo 82 žáků a studentů. Dne 17. září pořádal SDH Rokytnice „Den s našimi záchranáři“ a nás požádal o účast na této akci. S dětmi jsme si povídali o práci městské policie a jak se bezpečně chovat na ulici. Stejně jako v předchozích letech jsme s sebou vzali i paintballové pistole, aby si děti mohly na závěr zastřílet. Dne 29.9.2010 uskupečnila ZŠ Tovačov každoroční „Jízdu zručnosti“ a my jsme dohlíželi nad jízdou na kole. Během měsíce jsme připravovali materiály Primárně preventivního programu na školní rok 2010/2011 určený pro Preventivní skupinu a školní metodiky ( nabídku tematických přednášek, harmonogram přednáškové činnosti jednotlivých organizací, databázi školních metodiků aj.). Dne 30. září se sešla Preventivní skupina. Všem členům byly předány materiály pro přednáškovou činnost na školní rok 2010/2011.

 

            Během měsíce října 2010 jsme uskutečnili 20 přednášek, kterých  se zúčastnilo celkem 402 žáků. Dne 11. října jsme zahájili již 4. ročník preventivního programu s Dětským domovem se školou Veselíčko. Stejně jako v minulých letech budou přednášky probíhat během celého školního roku, témata byla konzultována s pí. psycholožkou z DDŠ Veselíčko. V tomto měsíci jsme upravovali prezentace a kontrolní testy pro základní školy.   Setkání Preventivní skupiny bylo přesunuto na 4.11.2010.

 

            Během měsíce listopadu 2010 jsme uskutečnili  15 přednášek, kterých  se zúčastnilo celkem 306 žáků. Dne 4. listopadu proběhlo setkání Preventivní skupiny. Na programu bylo vyhodnocení přednáškové činnosti za měsíc říjen 2010 a představení nové přednášející za OSPOD prevence. Hodnotili jsme také přístup metodiků na školách. V tomto měsíci jsme kompletovali „Zprávu o závěrečném vyhodnocení akce“. Připravovali jsme také materiály k projektům Městského programu prevence kriminality na rok 2011. Dne 30. listopadu jsme byli přítomni na jednání pracovní skupiny.

 

            Během měsíce prosince 2010 jsme uskutečnili  13 přednášek, kterých se zúčastnilo 241 žáků. Ve dnech 8. a 9. prosince jsme uskutečnili ve spolupráci s Policií ČR preventivní akci „ Neusnadňujte práci zlodějům. Zaměřili jsme se na nákupní centra, kde jsme nakupující upozorňovali, aby věnovali zvýšenou pozornost svým věcem, neponechávali tašky a kabelky v nákupním vozíku a tím neusnadňovali zlodějům jejich „práci“. Nepozorným občanům jsme předali informační leták s radami, jak si během nakupování lépe ohlídat své věci před odcizením. Kontrolovali jsme také parkoviště před nákupními centry, kde často dochází ke krádežím věcí z vozidel. Dne 9. prosince se sešla Preventivní skupina, který vyhodnotila přednáškovou činnost za měsíc listopad. Členy skupiny jsme seznámili s připravovanými projekty Městského programu prevence kriminality na rok 2011. V tomto měsíci jsme vypracovali přehled přednáškové činnosti Oddělení prevence MP Přerov za kalendářní rok 2010. Dne 17. prosince jsme byli přítomni na setkání pracovní skupiny manažera prevence kriminality.

 

 

Oddělení prevence kriminality

rok 2010

Měsíc

počet přednášek

počet žáků, studentů

Leden

7

131

Únor

19

392

Březen

9

140

Duben

15

269

Květen

6

97

Červen

10

186

Červenec

1

45

Srpen

1

25

Září

6

82

Říjen

20

402

Listopad

15

306

Prosinec

13

241

Celkem

122

2 316

 

 

 

 

 

 

Spolupráce s Policií ČR

 

Spolupráce s Policií ČR byla za uplynulé období na velmi dobré úrovni. Jedná se zejména o součinnost při zjišťování a odhalování pachatelů trestných činů a přestupků, jejich omezení na osobní svobodě a předání k dalšímu postupu v rámci trestního nebo přestupkového řízení, zajištění míst, kde došlo ke spáchání trestného činu, ověřování totožnosti předváděných osob, zjišťování majitelů motorových vozidel, kteří se dopustili přestupkového jednání, jakož i o společném postupu při zajišťování klidu a veřejného pořádku u příležitosti konání společenských, kulturních a sportovních akcí.

V druhé polovině roku byla mezi městem a Územním odborem Policie ČR Přerov uzavřená Koordinační dohoda, která v obecné rovině upravuje spolupráci mezi městem a Policií ČR v rámci Za účelem zlepšení vzájemných vztahů a další spolupráce jsou svolávány porady za účasti zástupců městské policie a vedení Policie ČR Přerov a vedení jednotlivých obvodních oddělení, působících na území města Přerova.

 

 

Pořádková jednotka

V roce 2010 byla pořádková jednotka Městské policie Přerov začleněna do programu výcviku pořádkových sil Policie ČR Olomouckého kraje, kde si velmi brzo získala za svůj profesní přístup značný respekt. Stala se stabilní součástí bezpečnostních opatření v souvislosti s rizikovými hokejovými zápasy, jejichž účelem je zajistit veřejný pořádek v městě Přerově. Jedná se o doprovody rizikových skupin z vlakového nádraží k hokejové hale a zpět. Jednou z priorit je i znemožnění střetu tvrdých jader soupeřících družstev v katastru města Přerova a zamezení ohrožení obyvatel Přerova a škodám na majetku. Současně je tato jednotka připravena plnit úkoly související s bezpečnostními opatřeními ohledně pochodů či shromáždění extrémistických stran či obdobných seskupení. Jediný nedostatek, který v rámci pořádkové jednotky vnímáme je potřeba devíti místného vozidla, které je pro fungování jednotky zcela zásadní. V současné době tento problém řešíme pronájmem tohoto vozidla na výše uvedené akce.  

 

 

Spolupráce s odbory MMPr

 

V roce 2010 pokračovala i nadále spolupráce s jednotlivými odbory Magistrátu města Přerov, organizacemi a zařízeními, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je statutární město Přerov. Na základě žádostí jednotlivých odborů jsou prostřednictvím městské policie doručovány písemnosti určené do vlastních rukou, probíhá prověřování pobytu osob na základě požadavků správního orgánu, předvádění osob na základě jejich žádosti nebo dalších odborů. Strážníky je pravidelně zajišťován doprovod pracovnic finančního odboru MMPr při přepravě finančních částek. Také jsou na základě požadavků pracovníků MMPr, v souvislosti s vyplácením sociálních dávek, prováděny kontroly. S odborem dopravy jsme v každodenním kontaktu při vzájemném řešení dopravní problematiky města Přerova.

Ředitel MP se pravidelně účastní porad vedoucích odborů s tajemníkem, kde jsou společně probírány a řešeny úkoly vyplývající z jednání Rady města Přerova. Jsou zde také probírány  jednotlivé nedostatky či problémové situace. Komunikaci a spolupráci mezi městskou policii a MMPr lze hodnotit jako velmi věcnou, pružnou a kvalitní.

Strážníci městské policie asistují při provádění soudních vystěhování z bytů a nebytových prostor, a to nejen těch, které jsou ve vlastnictví města. V úzké součinnosti s Domovní správou města Přerova jsou prováděny kontroly se zaměřením na neoprávněné odběry elektrické energie, neoprávněné obsazování bytů a nebytových prostor a celkové prohlídky bytového fondu spravovaného touto organizací. Spolupráce s Technickými službami města Přerova, a.s. byla zaměřena na řešení přestupků v souvislosti s prováděným blokovým či strojovým čištěním, zjišťování a odstraňování nedostatků a závad na místních komunikacích, veřejné zeleni a veřejném osvětlení.

 

 

Městský dohlížecí kamerový systém (MDKS)

 

Městský kamerový monitorovací systém je nyní tvořen 12 kamerovými body.

Během roku 2010 probíhalo jednání o přechodu MDKS z bezdrátové (mikrovlnné) sítě na optickou síť. Důvodem bylo časté přerušování signálu MDKS různými jinými bezdrátovými prostředky či novou zástavbou. Jedno z hlavních omezení bezdrátové sítě je nutnost viditelnosti mezi kamerovým bodem a centrálním přijímačem- což je v současné době značně omezující faktor. Na konci roku 2010 bylo předjednána možnost pronájmu optických vláken se společnosti KTV Přerov, a.s.

MDKS je veliteli a dispečery směn stabilně využíván pro plnění úkolů městské policie. Průběžně záznam z kamer vytěžuje i Policie ČR, které bylo předáno k dalšímu řešení 33 pořízených záznamů.

Na konci roku 2010 byl vytvořen nový kamerový bod na ulici Čechova (na budově ČSOB).

 

Převoz podnapilých osob

 

Na základě „tabákového“ zákona zajišťuje městská policie převoz osob, které jsou pod vlivem alkoholu a jsou nebezpeční sobě či okolí. V roce 2010 proběhlo 12 převozů. Většinu podnapilých osob však strážníci tzv. rozchodí přímo v terénu.

 

 

Měření rychlosti

 

Díky nelogické a neodborné právní úpravě podmínek měření rychlosti vozidel městskou policii nebylo v roce 2010 prováděno měření rychlosti. Dle odborníků na dopravu a Policie ČR je daná úprava mírně řečeno nešťastná a vedla ke zhoršení kázně řidičů při jízdě v obcích.

 

Informativní měřiče rychlosti

 

V roce 2010 jsme využili možnosti čerpat dotaci Olomouckého kraje na zakoupení prostředků umožňujících zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích a zakoupili jsme

3 ks informativních měřičů rychlostí. Tyto měřiče rychlostí působí primárně psychologicky, a to tím, že veřejně zobrazují aktuální rychlost projíždějícího vozidla a jako sekundární vlastnost je možný statistický výstup, který je důležitým podkladem např. pro DI Policie ČR při dohledu nad bezpečností silničního provozu nebo pro město při zjišťováni hustoty provozu (zatížení pozemní komunikace). Dohromady jsou na katastrálním území města Přerova umístěny 7 ks informativních měřičů rychlosti.

- ul. Grymovská (Přerov-Kozlovice)

- ul. Želatovská (Přerov)

- ul. 9. května (Přerov)

- ul. Hranická (Přerov-Předmostí)

  - ul. U letiště (Přerov-Henčlov)

  - ul. gen. Štefánika (Přerov)

- ul. U silnice (Přerov-Lýsky)

Public relation

 

Jedna z činností městské policie je i poradenství, které probíhá při osobních schůzkách v úředních prostorách městské policie, na ulici při výkonu služby, telefonicky, e-mailem, ale hlavně Online poradnu (webové stránky MP), kde obratem reagujeme na zaslané dotazy či připomínky (odborným garantem Online poradny je zástupce ředitele MP pro výkon- Miroslav Komínek).

O jednotlivých zajímavých případech informujeme veřejnosti pomocí krátkých tiskových zpráv zasílaných do regionálního tisku. Dále jsme součástí rozhlasové relace rádia Haná v rozhlasové relaci Hanácký alarm, kde máme každou středu krátký informační vstup do éteru.

 

Stížnosti

 

Bylo přijato 11 stížností na činnost strážníků. Po řádném prošetření úředníkem odd. petic a stížností  byly všechny vyhodnoceny jako neoprávněné.

 

 

Žádosti o informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

 

Počet žadatelů: 0

Odpovězeno: 0

Jiné řešení: 0

 

Základní technické vybavení

 

Strážnicí MP Přerov využívají v současnosti celkem  18 ks technických prostředků sloužících k zabránění odjezdu vozidla (tzv. „botiček). Městská policie využívá při plnění služebních úkolů 3 služební osobní motorová vozidla a 4 služebních jízdních kol.