Historie 2010

 

Činnost MP 2010

 

Základní právní normy

 

Základním právním pramenem, dle něhož se řídí činnost Městské policie Přerov, je zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Tato právní norma jako rozhodující pro úpravu povinností a oprávnění strážníků městské policie je doplňována dalšími jinými zákony a právními předpisy, které s touto činností velmi úzce souvisí. Z těch hlavních to jsou např. zákon o obcích, zákon o přestupcích, trestní zákon a trestní řád, zákon o zbraních a střelivu, zákon o provozu na pozemních komunikacích, tzv. „tabákový zákon“a další.

 

Městská policie Přerov zabezpečuje převážně místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti statutárního města Přerova a jeho místních částí. Při zajišťování veřejného pořádku dohlížejí strážníci na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku, přispívají k ochraně osob a jejich majetku, dohlížejí na dodržování pravidel občanského soužití, odhalují a řeší přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce a upozorňují fyzické a právnické osoby na nedostatky a provádí opatření k jejich odstranění.

 

 

 

Věková struktura strážníků

 

Věk.kategorie              Počet         Procent. část

21-29                 7                   14%

30-39                20                  40%

40-49                18                  36%

50-55                 5                   10%

 

 

 

Personalistika

 

K 31.12.2010 bylo u Městské policie Přerov zařazeno 51 zaměstnanců. Z uvedeného počtu je 50 strážníků a 1 administrativní pracovnice. V průběhu roku 2010 ukončili pracovní poměr formou dohody 2 zaměstnanci města Přerova zařazených do městské policie jako strážníci. Na základě výběrového řízení byly k 1.12.2010 přijati 2 nový zaměstnanci zařazených do městské policie jako čekatelé, kteří doplnili tabulkové stavy.

 

 

Profesní příprava a prolongace

 

I v průběhu roku 2010 probíhala odborná příprava strážníků městské policie se zaměřením na zvyšování odborných znalostí příslušných právních předpisů, obecně závazných vyhlášek a nařízení města. V průběhu hodnoceného období 30 strážníků se zúčastnilo na povinném školení v akreditovaném středisku Městské policie Brno a následně vykonalo před komisí ustanovenou Ministerstvem vnitra ČR zkoušku a opětovně získalo osvědčení k plnění povinností a oprávnění strážníka dle zákona o obecní policii. Dále v uplynulém období pokračovaly fyzické prověrky strážníků, výcvik zákrokových a předváděcích technik, střelecký výcvik a výcvik záchranářů. Přitom docházelo soustavně ke zvyšování úrovně těchto dovedností  a zlepšování fyzické připravenosti, kdy v mnoha směrech naši strážníci předčí v kritériích příslušníky Policie ČR. Neustále také dochází ke zdokonalování úrovně střelby z pistole, především díky pravidelnému výcviku na střelnici v Radslavicích, kde se v říjnu t. r. konal již XVI. ročník střelecké soutěže obecních a městských policií O putovní pohár primátora města Přerova, ve kterém obsadila družstva naší městské policie 1. a 5. místo.  V kategorii jednotlivců jsme získali 1. místo. I nadále se plánuje pořádání této akce, účast našich strážníků na střeleckých soutěžích v rámci ČR, jakož i pokračování kvalitně prováděné profesní přípravy. Dále strážníci vybojovali 2. místo v soutěži družstev na střelecké soutěži pořádanou Městskou policii Blansko.

 

 

Základní statistické údaje

 

V roce 2010 bylo strážníky Městské policie Přerov zjištěno a řešeno celkem 5 303 přestupků. Za tyto přestupky byly uloženo blokové pokuty v celkové výši 1.067.300,- Kč. Tato částka byla řádně odvedena na účet statutárního města Přerova. Bylo uloženo celkem     1 408 ks blokových pokut na místě nezaplacených a na finanční odbor Magistrátu města Přerov byly postoupeny k dalšímu vymáhání bloky na pokutu na místě nezaplacenou v celkové výši 835.900,- Kč. TPZOV (technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla-tzv“botička“) byl použit ve 1 491 případech. Dále bylo zjištěno celkem 89 trestných činů, které byly předány k dalšímu opatření orgánům činných v trestním řízení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preventivní činnost

 

V průběhu roku 2010 byly prováděny preventivně bezpečnostní akce se zaměřením na předcházení majetkové trestné činnosti a to formou informativních kampaní před obchodními středisky. Tyto akce realizovali strážníci preventivního oddělení s kolegy z Policie ČR.

V rámci preventivních aktivit v oblasti podávání alkoholu mladistvým se městská policie zúčastnila akce Policie ČR „Než naleješ skleničku“ a posléze vyvolala i několik společných akcí prováděných v restauracích, hernách, barech a diskotékách se zaměřením na nepovolený prodej alkoholických nápojů a tabákových výrobků.

V červenci proběhla ve spolupráci s Policií ČR preventivní akce „Buď ve střehu“ zaměřená na kapesní krádeže na autobusových zastávkách a v prostředcích hromadné dopravy.

Dále byly prováděny kontroly heren se zaměřením na hraní mládeže na výherních hracích automatech. V letních měsících je prováděna nepravidelná kontrola podávání alkoholu mladistvých v restauračních předzahrádkách.

V prosinci jsme uskutečnili ve spolupráci s Policií ČR preventivní akci „ Neusnadňujte práci zlodějům“. Zaměřili jsme se na nákupní centra, kde jsme nakupující upozorňovali, aby věnovali zvýšenou pozornost svým věcem, neponechávali tašky a kabelky v nákupním vozíku a tím neusnadňovali zlodějům jejich „práci“. Nepozorným občanům jsme předali informační leták s radami, jak si během nakupování lépe ohlídat své věci před odcizením. Kontrolovali jsme také parkoviště před nákupními centry, kde často dochází ke krádežím věcí z vozidel.

 

 

Události roku 2010

 

S nadsázkou by šlo říci, že rok 2010 byl pro městskou policii ve znamení padajícího stropu v místnosti dispečinku a s tím související tvorba nového dispečinku a následného technický náročného přesunu technologického vybavení. Tato několik měsíců trvající situace se sebou přinesla i ztížení pro výkon povinností strážníků. Díky vysoké sebedisciplíně strážníků a vnitřním opatřením to nakonec nemělo žádný negativní vliv na výslednou činnost v rámci zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.

 

Nelze opomenout ani události související s květnovými a červnovými povodněmi. Riziko škod vzniklých při povodních bylo minimalizováno díky vysokému pracovnímu nasazení a spolupráci mezi vedením města, zaměstnanci magistrátu, HZS, dobrovolnými hasičskými sbory, Policii ČR, Správy silnic a dálnic, Povodí Moravy, TSMP, Armády ČR a mnoha jiných nezištně pomáhajícím organizacím či jedincům. Je na místě zmínit i vytvoření zázemí pro nasazené osoby v rámci činností související s povodní. Výše uvedené zázemí bylo vytvořeno pracovnicemi vybraných školských zařízen (jídelen).

 Povodňová situace byl nepřetržitě sledována a obyvatelstvo průběžně informováno členy povodňové komise a strážníky městské policie. O koordinaci činnosti záchranných jednotek se starali členové krizového štábem města Přerova v čele s primátorem.

Strážníci plnili široké spektrum úkolů související s povodněmi. Od informovanosti občanů v zátopových oblastech, přes kontrolu výšky hladiny řeky v Dluhonicích, kontrol naplavenin pod mosty, zabezpečování rizikových míst až po záchranou akci osob v restauraci u Laguny.

Na základě zkušeností z povodní byl městskou policií sepsán a odevzdán seznam podnětu směřující k lepší přípravě na obdobnou přírodní katastrofu.

 

 

 

Okrsky a regiony

 

V dubnu byly vytvořeny 3 okrsky (bývalých 6 regionů).

 

Okrsek Předmostí- zde byla okrsková působnost určena strážníkům Réné Koplovi a Oldřichu Zmeškalovi.

Okrsek Popovice, Vinary- zde byla okrsková působnost určena strážníku Bronislavu Pazderovi.

Okrsek Penčice, Čekyně- zde byla okrsková působnost určena strážníku Stanislavu Sekaninovi.

 

Strážníci plní úkoly dle všech platných právních předpisů, ale jejich prvořadá funkce je preventivní působení v daném okrsku a metodické poradenství obyvatelům daných okrsků. Každý okrskový strážník je vybaven mobilním telefonem a obyvatelé tak mají možnost volat přímo konkrétního okrskáře. V případě, že je daný strážník mimo službu, je hovor automaticky přesměrován na dispečink městské policie

Každý okrskář je povinen si vést tzv.okrskový deník, který je hlavním podkladem výkazu jeho činnosti.

Fotky a kontakty na jednotlivé okrskové strážníky jsou na stránkách www.mpprerov.cz  v záložce „okrskáři“.

 

I v roce 2010 probíhala činnost strážníků v celkem 34 regionech na území města Přerova a  jeho místních částech, kdy 30 strážníků městské policie v rámci územní odpovědnosti pravidelně o víkendech provádí pochůzkovou činnost za účelem zjišťování nedostatků, které se následně v součinnosti s dalšími subjekty odstraňují (Technické služby města Přerova, s.r.o., Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Konvička, s.r.o., Správa silnic Olomouckého kraje, Domovní správa města Přerova, City Tools apod.). Dále pak strážníci zkontaktují pověřenou osobu daného regionu a dotazují se na problémy daného regionu v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku. Kromě toho mají občané možnost si najít podle osobního čísla konkrétního strážníka, který má přidělen dohled nad konkrétním regionem na internetových stránkách www.mpprerov.cz (záložka „Profil“-„Působnost“).

 

 

Psovodi

 

Městská policie disponuje 4 služebními psy, jejichž nasazení do výkonu je podmíněno dvouletým certifikátem od Policie ČR. Tito psi jsou velmi dobrými pomocníky při řešení problematiky narušování veřejného pořádku při hokejových utkáních, demonstracích či obdobných akcích. Jednotliví psovodi jsou nasazováni i do oblasti, kde je zaznamenán větší výskyt pocitu nebezpečí- jedná se o oblasti, kde se převážně kumulují sociálně vyloučení obyvatelé.  

 

Jednotka záchranářů MP

 

Městská policie v roce 2010 zajistila lezecký soustředěný výcvik skupině záchranářů v okolí města Jeseník. Výcvik byl zaměřen na zopakování základů bezpečné záchrany, nácvik vystavení lanovky přes nebezpečné prostředí, např. rozbouřený tok neumožňující plavbu člunů. Tyto zkušenosti záchranáři realizovali při květnových povodních, kdy zachraňovali 7 osob, kteří svým nezodpovědným přístupem k nebezpečí v podobě velké vody nereagovali na výzvy k opuštění zatopovaných území. Záchranáři za pomocí člunu tyto osoby přivezli ze střechy hospody u laguny do bezpečí. Dále společně s ostatními strážníky monitorovali stoupající hladinu řeky Bečvy a Olešnice

Z důvodu rozšiřování praktických záchranářských technik absolvovali strážníci kurz vůdce malého plavidla, který zužitkovali na Skašovských jezerech při závodech plachetnic jako záložní záchranářský tým.

 

 

Oddělení prevence kriminality MP

 

Přednášková činnost za rok 2010

 

 

Preventivní besedy jsme zaměřili na: 2.,4.,6. a 9. třídy ZŠ v Přerově a okolí

                                                            střední školy, učiliště a gymnázia

                                                            seniory

 

Délka přednášky : 1 vyučovací hodina

 

Na školách využíváme multimediální učebny, přednáška je pro žáky a studenty názornější

a srozumitelnější.

 

Obsah přednášek:

 

2.třída - Bezpečné chování

*      seznámení s prací městské policie

*      dopravní značky týkající se chodce

*      kdo je chodec

*      řešení dopravní situace podle obrázku 

1. vybarvi semafor

2. poraď bezpečnou cestu do školy

3. kdo se nechová správně

 

 

4.třída – Bezpečná jízda na kole

*      důležité dopravní značky

*      bezpečná jízda na kole, kolečkových bruslích a skateboardech

*      povinná výbava jízdního kola

*      řešení dopravní situace podle obrázku:

1. správná jízda na kole na silnici a na stezce

                  2. poraď cyklistovi cestu dle dopravních značek

            3. poznej nesprávnou jízdu cyklisty

 

 

1.

6.třída – Jak se zachovat v určitých situacích

*      krátké opakování: chodec, cyklista

*      řešení situací podle obrázku:

1. kdy a jak přivolat hasiče, první pomoc, policii

2. co dělat při nálezu injekční stříkačky, otevřeného kanálu, poškozené dopravní    

    značky,...

3. kouření cigaret a požívání alkoholu  

 

 

9.třída – Trestní odpovědnost mladistvých

*      trestní odpovědnost mladistvých

*      oprávnění strážníka MP

*      znalostní test: přestupek, trestný čin, kouření cigaret, chodec, cyklista

*      postihy za přestupky a trestné činy

*      zodpovězení dotazů

 

 

 

      SOU, SOŠ - Základy právního vědomí

*      oprávnění strážníků dle zákona o obecní policii

*      trestní odpovědnost

*      pojmy přestupek, trestný čin

*      přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku

*      přestupky chodců, cyklistů

*      postup strážníků při řešení přestupku, sankce

*      zodpovězení dotazů

 

 

 

      Senioři – Bezpečí a ochrana života a majetku

*      jak se bezpečně chovat doma, na ulici

*      jak lze předcházet rizikovým situacím

 

 

         Během měsíce ledna 2010 jsme uskutečnili  7 přednášek, kterých se zúčastnilo celkem 131 žáků a studentů. Ve dnech 18.,20. a 21.1. jsme pí. Kubisové poskytli prostor pro přípravu soutěže „Děti, pozor, červená“. Zástupci škol a školských zařízení si vyzvedávali materiály k této výtvarné soutěži. V tomto měsíci jsme připravovali materiály pro schůzi Rady města Přerova  a zasedání Zastupitelstva města Přerova. Materiály se týkali „Městského programu prevence kriminality 2010“ a finanční spoluúčasti města v projektu „Společný krok“. Dne 28.1.2010 se sešla pracovní skupina, která vyhodnotila přednáškovou činnost za měsíc leden. Přítomné jsme seznámili s Městským programem prevence kriminality 2010.

 

            Během měsíce února 2010 jsme uskutečnili  19 přednášek, kterých se zúčastnilo 392 žáků. Začátkem měsíce jsme zkompletovali a zaslali Žádost o státní účelovou dotaci na Ministerstvo vnitra v termínu do 12.2.2010. V tomto měsíci jsme zkompletovali a zaslali také Žádost o přidělování finančních prostředků na dopravně inženýrská opatření vedoucí ke zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích na Krajský úřad Olomouckého kraje v termínu do 26.2.2010. Dne 22.2.2010 se konala Komise bezpečnosti, prevence kriminality a BESIP, které se zúčastnil strž. 026 Vojtášek a přítomné seznámil s výše zmíněnými žádostmi o dotace.

Dne 25.2.2010 proběhlo setkání pracovní skupiny, kde se členové dohodli na novém názvu „Preventivní skupina“, vyhodnotili přednáškovou činnost za měsíc únor a projednali předběžný termín dvoudenního výjezdního zasedání Preventivní skupiny. Zástupci Policie ČR přítomné informovali o akci „ Než naliješ skleničku“ a připravovaném projektu „ Tvoje správná volba“, který se má uskutečnit i v Přerově.

 

            Během měsíce března 2010 jsme uskutečnili  9 přednášek, kterých se zúčastnilo 140 žáků a studentů. Dne 25. března se sešla Preventivní skupina. Na programu byl přehled přednáškové činnosti za měsíc březen, doplnění chybějících Vyhodnocení přednášek, návrhy loga Preventivní skupiny a příprava pracovního setkání Na Trojáku. V tomto měsíci jsme upravovali prezentaci pro žáky 4. tříd základních škol. Účastníci soutěže „Děti, pozor červená!“ odevzdávali výtvarné kresby na našem oddělení do 31. března 2010.

 

            Během měsíce dubna 2010 jsme uskutečnili 15 přednášek, kterých  se zúčastnilo 269 žáků a studentů. V tomto měsíci jsme uskutečnili ve spolupráci s PČR preventivní akci „Než vyjedeš“, zaměřenou na správnou jízdu cyklistů a výbavu jejich kol. Všichni zkontrolovaní cyklisté obdrželi informační leták s radami, jak se chovat v silničním provozu a jak mít správně vybavené jízdní kolo. Dne 16. dubna proběhla první organizační schůzka Mosty 2010. Dne 21. dubna jsme byli shlédnout multimediální představení „The Action“, které je zaměřené především na mladé a začínající řidiče. Představení obsahuje příběhy skutečných lidí, o jejichž životě rozhodlo několik osudových vteřin. Programu se zúčastnili především školy. (Projekt The Action dovezla v roce 2004 agentura EuroNet.CZ ve spolupráci s Ministerstvem dopravy - BESIP do České republiky z Holandska.) Ve dnech 23. a 30. dubna jsme byli přítomni na okrskových kolech Dopravní soutěže mladých cyklistů, které pořádalo SVČ ATLAS a BIOS. Dne 29. dubna proběhlo setkání Preventivní skupiny. Kompletovali jsme vyhodnocení přednášek za měsíc duben. Probrán byl také program dvoudenního setkání Na Trojáku.

 

            Během měsíce května 2010 jsme uskutečnili 6 přednášek, kterých se zúčastnilo 97 žáků a studentů. Dne 3. května jsme přijali pozvání na slavnostní zahájení mezinárodní výstavy „Tvoje správná volba“. Výstava proběhla v zasedací místnosti na ul. Smetanova v budově Magistrátu města Přerova a byla zaměřena na eliminaci trestné činnosti pod vlivem návykových látek a na alkoholovou a nealkoholovou toxikománii. V odpoledních hodinách jsme byli přítomni slavnostního vyhlášení vítězných prací  soutěže „Děti, pozor červená“, které se konalo v kině Hvězda. Dne 14. května se uskutečnilo na SVČ ATLAS a BIOS oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Dohlíželi jsme na správnou jízdu na kole dle pravidel silničního provozu a jízdu zručnosti.  Během měsíce jsme kompletovali materiály na dvoudenní výjezdní zasedání Preventivní skupiny, které  bude probíhat na Trojáku.

 

            Během měsíce června 2010 jsme uskutečnili 10 přednášek, kterých se zúčastnilo 186 posluchačů. Dne 2. června jsme byli přítomni na dopravní soutěži v Radslavicích, kterou pořádala ZŠ Radslavice pro žáky 4. tříd malotřídních škol. Dne 4. června se konaly MOSTY 2010, na které jsme připravili střelbu z paintballových pistolí.Ve dnech 8.- 9. června jsme uskutečnili dvoudenní výjezdní setkání Preventivní skupiny, které se konalo v rekreačním areálu Na Trojáku. Pozvaní byli i vedoucí pracovníci členů skupiny a zajímaví hosté, Mgr. et Mgr. Marie Lukášová-psycholog Dětského domova se školou, základní školy a školní jídelny Veselíčko, Mgr. Martin Lýsek z Okresního soudu v Přerově a Mgr. Petr Spurný - ředitel Střediska výchovné péče RESOCIA o.s. Přerov. Dne 24. června proběhlo pravidelné setkání Preventivní skupiny. Dne 29. června jsme byli požádáni o přednášku pro Krajskou komisi BESIP. Komisi jsme seznámili s přednáškovou činností Oddělení prevence a ostatními preventivními aktivitami. Představili jsme také Preventiv