Obecná Historie

V minulosti jsme se mohli setkat se dvěma složkami, které zajišťovaly bezpečnost osob a majetku - policií a četnictvem. Máme-li nějakým způsobem vysvětlit rozdíl mezi nimi, musíme se podívat na to, v jakém prostředí měly svůj počátek. Zárodky policie můžeme spatřovat ve městech, kde byly tvořeny orgány k zajišťování bezpečnosti v okruhu města a na území, které městu náleželo. Co bylo mimo okruh městské správy, patřilo do panovnické pravomoci. Po roce 1945 vlivem politických poměrů došlo ke sloučení obou složek. Cílem vládnoucí komunistické strany bylo vytvoření jednotného bezpečnostního sboru. Po listopadu 1989 byl dán opět podnět k vytvoření obecní policie.

Městské zastupitelstvo v Přerově na základě zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích a zákona ČNR č. 553/1991 Sb. o obecní policii ve znění pozdějších předpisů, zřídilo obecně závaznou vyhláškou dne 1.4.1992 městskou policii.

Dne 23.6. 1992 ve 14.00 hod. na Horním náměstí v Přerově bylo slavnostně vyřazeno 21 městských strážníků. Tímto dnem zahájila Městská policie Přerov svou nepřetržitou činnost.

Městskou policii řídí starosta. Plněním některých úkolů při řízení městské policie rada obce může pověřit určeného strážníka - ředitele. Od počátku byl pověřen radou města plněním některých úkolů Mgr. Milan Slaměník. Od 1. 3. 1999 do 1.7.1999 byl řízením pověřen Radomír Gálíček. Od 1.7.1999 do 28.2.2003 byl ředitelem JUDr. Zdeněk Till. Od 1.3.2003 do 31.5.2003 byl řízením pověřen JUDr. Jan Pospíšil. Od 1.6.2003 do 28.2.2008 ředitelem městské policie JUDr. Mgr. Petr Holánek. Od 1.3.2008 do 10.5.2008 byl pověřen řízením Bc. Omar Teriaki, který byl následně po výběrovém řízení jmenován ředitelem Městské policie Přerov.

V současné době je u městské policie zaměstnáno 50 strážníků a jedna administrativní pracovnice. Tento počet strážníků je minimem pro zajištění všech úkolů ve statutárním městě, avšak nejedná se o optimální stav, vzhledem k mnoha místním částem a jejich specifickým problémům. Pro zajištění 24 hodinové nepřetržité služby jsou vytvořeny 4 směny, které tvoří velitel směny, dispečerka a 8 strážníků. Strážníci slouží ve 12 hodinových směnách.

Sídlo městské policie se nachází na náměstí T.G.Masaryka č. 1. Jedná se o výhodnou pozici z hlediska operativnosti a rychlosti zásahu. 

 sídlo MP - nám. T.G.Masaryka 1   historický strážník