Orientační radar

Dne 25.11. 2004 byla realizována objednávka radaru VIASIS 3000 s přídavným optickým světlem (dále jen „radar VIASIS 3000“).

Po diskuzi mezi odborníky vzešlo rozhodnutí, že VIASIS 3000 bude přemísťován dle aktuální dopravní situace na pozemních komunikacích města Přerov, popř. dle dopravně bezpečnostních akcí.

Radar VIASIS 3000 je nastaven tak, aby grafické údaje na světelném displeji informovaly řidiče o jejich aktuální rychlosti. Při překroční rychlostí vozidla nad stanovenou povolenou rychlost (limit povolené rychlosti byl nastaven na 50 km/hod.) začne tento grafický údaj problikávat a tím upozorní řidiče, že porušují povolenou rychlost a následně tak psychologicky působí na jednání konkrétního řidiče. V okamžiku, že rychlost vozidla přesahuje 60 km/h aktivuje se optické světlo, které vydává v krátkých intervalech viditelné záblesky. Veřejné zobrazení aktuální rychlosti má psychologický efekt, který zpravidla vede k uzpůsobení rychlosti na stanovenou úroveň povolené rychlosti. Probleskováním světelného světla jsou řidiči zřetelně upozorňování na výrazné překročení povolené rychlosti (rychlost nad 60 km/h) a zároveň to navozuje subjektivní pocit řidiče, že je při překračování povolené rychlosti snímán fotografickým přístrojem s bleskem.

Z dosavadních poznatků lze vyvodit, že řidiči při vizuálním kontaktu s radarem VIASIS 3000 uzpůsobí rychlost vozidla na námi nastavenou a požadovanou úroveň povolené rychlosti (rychlost pod 50 km/h). Tím se naplňuje jeden z předpokladů využití radaru VIASIS 3000 pro činnost MP Přerov.

Z dat, které byly za pomoci programu excel převedeny do grafické podoby ve formě grafů, lze určit:

  • počet vozidel zaznamenaných v určitém časovém intervalu
  • procentuální vyjádření četnosti vozidel
  • četnost rychlostních skupin (např.kolik vozidel bylo v daném časovém úseku zaznamenáno, že jede rychlostí 60-70 km/hod.)
  • průměrná rychlost daného čas. intervalu
  • nejvyšší naměřená rychlost

Vyhodnocením grafů určíme nejrizikovější časový úsek z hlediska hustoty provozu na dané pozemní komunikaci nebo z hlediska překračování povoleného rychlostního limitu.

Analýza grafů vede k zefektivnění praktické činnosti strážníků MP Přerov:

  • možnost efektivního působení strážníku v době zvýšeného rizika na daném místě
  • možnost předání zjištěných informací PČR za účelem zefektivnění činnosti PČR při zajišťování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
  • vyhodnocení zatíženosti dané pozemní komunikace
  • v intervalu několika let lze vyvodit i rizikovost jednotlivých měsíců

Na závěr bychom chtěli říci, že objektivní hodnocení přínosu a využití radaru VIASIS 3000 pro město Přerov lze očekávat až s odstupem několika let. V roce 2009 je plánováno pořízení dalších několika kusů orientačních radarů.