Školení

Pro výkon povinností a oprávnění podle zákona o obecní policii potřebuje strážník platné "osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů", které vydává krajský úřad nejdéle na dobu 3 let. V praxi to znamená, že každé tři roky se strážníci naučí okruh otázek, přijedou před zkušební komisi ( Praha, Brno, Ostrava ), jejíž členem je i zástupce Ministerstva vnitra České republiky, a po složení zkoušky dostanou osvědčení na další tři roky. Zkouška je tvořena testem a třemi ústními otázkami z právních norem.
Odborné předpoklady tvoří ústavní pořádek České republiky a zákony o obecní policii, o obecním zřízení, o shromažďování, o Policii České republiky, o trestním právu, o živnostenském podnikání, o zbraních a střelivu, o přestupcích, o správním řízení, o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a o provozování soukromých bezpečnostních činností. Množství vyjmenovaných právních norem poukazuje na náročnost zkoušky.
Protože strážníkem se může stát pouze bezúhonný občan České republiky, který je tělesně a duševně způsobilý k výkonu povinností a oprávnění, jsou uchazeči i strážníci povinni předložit výpis z Rejstříku trestů, případně pravomocný rozsudek, což může být v druhém případě důvod k rozvázání pracovního poměru.
Spolehlivost prokazuje strážník každý rok čestným prohlášením, v němž uvádí uložené sankce za přestupky či jiné správní delikty, které můžou být v rozporu s posláním strážníka.
Aby strážníci mohli nosit zbraň a použít ji, jsou povinni napřed sloužit zkoušku před zkušebním komisařem, což potom dokladují zbrojním průkazem s dobou platnosti 10 let. Pro jeho udělení je potřeba dokladovat zdravotní způsobilost držet a nosit zbraň a střelivo a výpis z Rejstříku trestů.
Strážníci pracující v noci navštíví každý rok lékaře a ten jim vydá potvrzení, že jsou schopni práce v noci.