Oddělení prevence

 
 V lednu 2013 se Oddělení prevence přestěhovalo z prostor v Bratrské ulici (bývalá Okresní vojenská správa) do nových prostor budovy jídelny v Kratochvílově ulici (druhé patro).
Školící místnost byla zmodernizována nejen novými stoly a židlemi, ale také technikou-interaktivní tabulí, která je dnes moderní formou výuky a žáci a studenti se tak aktivněji zapojí do přednášky. Střelba na laserové střelnici zůstala i nadále doplňující zážitkovou činností.
 
  
 
  
*****
Všechny vyspělé státy si uvědomují nutnost prevence jako prostředku pozitivního působení na veřejnost. Proto Městská policie Přerov zřídila v roce 2001 Oddělení prevence kriminality, na které byli vyčleněni dva strážníci. Základem jejich práce bylo především cíleně oslovovat děti a mládež prostřednictvím metodicky zpracovaných preventivních programů se zaměřením na bezpečné chování, sociálně patologické jevy a základy právního vědomí.
Počátkem roku 2004 vytvořily státní i nestátní organizace, zabývající se preventivní přednáškovou činností, Preventivní skupinu, jejíž cílem je vzájemná spolupráce, informovanost, koordinace. Tato skupina vytvořila Primárně preventivní program, který byl nabídnut všem ZŠ a Speciálním školám na území města Přerova.Tuto skupinu tvoří: Městská policie Přerov, Policie ČR, Oddělení sociálně právní ochrany-  Magistrát města Přerova, Pedagogicko-psychologická poradna Přerov. Pracovní skupina nabídla všem ZŠ v Přerově přehled svých přednáškových činností.
Témata jednotlivých přednášek jsou koncipována tak, aby zapadala do učebních osnov a stala se nedílnou součástí preventivního programu na školách. Žáci by měli získat co největší a nejucelenější přehled o činnosti přednášejících, kteří se do programu zapojili.

Přednášková činnost městské policie

Z důvodu působení výše jmenovaných členů skupiny jsme přednášky zaměřili na 2.,4.,6. a 9. třídy základních a speciálních škol. 
 
2.třída - Bezpečné chování
- úvod o městské policii
- nouzová telefonní čísla
- správné přecházení silnice
- kontakt s cizími lidmi
 
   
                     ZŠ Trávník                                                    ZŠ Tovačov
 
4.třída - Bezpečná jízda na kole
- bezpečné přecházení – opakování
- dopravní značky týkající se cyklisty
- správná jízda na silnici a na stezce
- povinná výbava jízdního kola
    
                      ZŠ Domaželice                                                    ZŠ Tovačov

6.třída - Situace na ulici
- kdy a jak přivolat hasiče, záchranku, policii
- kouření cigaret a požívání alkoholu mládeží
- nalezená věc
- povinnosti držitelů domácích zvířat
 
   
                 ZŠ Kokory 6. třída                                                                                                      ZŠ Dřevohostice
 
9.třída - Co vědět v 15 letech! 
- příběhy z praxe – zapojení žáků do problematiky
- trestní odpovědnost mladistvých
- postihy za přestupky a trestné činy
zodpovězení dotazů
 
SOŠ, SOU - Základy právního vědomí
 - oprávnění strážníků dle zákona o obecní policii
 - trestní odpovědnost mladistvých
 - pojmy přestupek, trestný čin
 - postup strážníků při řešení přestupku, sankce
- otázky ke zpracování:
   - kouření cigaret, pití alkoholu
   - přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku
   - přestupky chodců, cyklistů
 - zodpovězení dotazů
 
   
               SŠ technická Přerov                             Odborné učiliště Holešov                         Střední zdravotnická škola
 
 
Senioři - Bezpečí a ochrana života a majetku
 - jak se bezpečně chovat doma, na ulici
 - jak lze předcházet rizikovým situacím
 
   
 
Na školách využíváme multimediální učebny a naše přednášky prezentujeme prostřednictvím dataprojektoru. Pro žáky je tak beseda názornější a srozumitelnější.
 
  
                   ZŠ Tovačov                                         ZŠ Horní Moštěnice                                         VŠ logistiky
 
Naše preventivní besedy jsou určeny také pro mimopřerovské základní a střední školy.
Oddělení prevence se v roce 2013 přestěhovalo do nových prostor v budově jídelny v Kratochvílově ulici (druhé patro). Nabízíme zde přednášku a jako zážitkovou činnost  střelbu na laserové střelnici. 
S některými školami se tedy setkáváme na Oddělení prevence, jiné navštívíme my se svým programem. 
 
  
nová školící místnost s interaktivní tabulí
 
   
stará školicí místnost v Bratrské ulici  
 
    
            ZŠ Domaželice 2013                                                                                                  ZŠ Pavlovice 2013
 
   
               ZŠ U Bečvy 2013
              
 
        přednáška na ZŠ Dřevohostice          prohlídka služebního vozidla - ZŠ Trávník
 
  
                                                               přednáška pro žáky ZŠ Máchova - U Bečvy
 
  
                                                                                    MŠ Vinary
 
 
                                                        MŠ Čekyně
 
Na Oddělení prevence nabízíme po uskutečněné přednášce střelbu na laserové střelnici.
 nyní
 
   dříve
 
        
Spoluprácujeme s Dětským domovem se školou Veselíčko na projektu "Barevná cesta". S jejich svěřenci se pravidelně setkáváme na Oddělení prevence. Besedujeme na různá témata, která jsou konzultována s pí. psycholožkou DDS Veselíčko.
 
V předchozích letech Státní zdravotní ústav zahájil projekt "Už vím" zaměřený na prevenci dětských úrazů a vybral školy, na kterých byl realizován. Nás požádal o spolupráci, a proto jsme uskutečnily přednášky k prevence dětských úrazů v dopravě na MŠ a ZŠ Dřevohostice a MŠ a ZŠ Stará Ves. S dětmi jsme si povídali, jak se správně chovat při přecházení silnice, jízdě na kolečkových bruslích, skateboardech či jízdě na kole. Společně jsme si vysvětlili, proč je důležité používání ochranných pomůcek a reflexních materiálů.
 
  
                 MŠ a ZŠ Stará Ves                                                                                                  MŠ a ZŠ Dřevohostice
 
Chtěli bychom i nadále pokračovat v našich přednáškách a navazovat nové kontakty s mimopřerovskými základními a středními školami.
 
  
       

 

 
Kontakt:
Městská policie Přerov
Oddělení prevence
Kratochvílova 30 
750 00 Přerov
mob.: 604 227787