Oprávnění

Strážník je oprávněn podle zákona o Obecní policii č. 553/1991 Sb. :
 

 • § 11 - Požadovat vysvětlení od osob
 • § 11a - Od příslušných orgánů vyžadovat z jejich informačních systémů poskytnutí údajů
 • § 12 - Požadovat prokázání totožnosti
 • § 12a - Požadovat od každého věcnou a osobní pomoc
 • § 13 - Předvést osobu na Policii ČR a ke správnímu orgánu
 • § 14 - Odebrat zbraň
 • § 15 - Zakázat vstup na určená místa
 • § 16 - Otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
 • § 17 - Odejmout věc
 • § 17a - Použít technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla (TPZOV)
 • § 17b - Zabezpečovat dopravu osob do zdravotnického zařízení nebo do záchytné stanice a to i mimo katastr města
 • § 17c - Vstupovat do živnostenských provozoven
 • § 18 - Použít donucovací prostředky
 • § 18a - Zajistit osoby a vozidla
 • § 19 - Použít psa
 • § 20 - Použít služební zbraň 
 • § 24a - Zpracovávat osobní údaje
 • § 24b - Pořizovat záznamy 
 • Rozhodnout o odstranění vozidla z pozemní komunikace, které tvoří překážku silničního provozu - § 45 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
 • Usměrňovat provoz na pozemních komunikacích - § 75 odst. 8 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
 • Zastavovat vozidla - § 79 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
 • Měřit rychlost vozidel - § 79a zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
 • Projednávat v blokovém řízení přestupky uvedené v § 26 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích


Stav k 15.3.2016