Povinnosti

Strážník je povinen:
 

 • dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní a nepřipustit, aby osobám v souvislosti s touto činností vznikla bezdůvodná ujma
 • poučit osoby o jejich právech, provádí - li zákrok nebo úkon spojený se zásahem do jejich práv nebo svobod
 • provést zákrok nebo úkon, nebo učinit jiné opatření je-li páchán trestný čin nebo přestupek či jiný správní delikt a nebo je -li důvodné podezření z jejich páchání
 • i mimo pracovní dobu provést zákrok, popřípadě učinit jiné opatření, zejména vyrozumět nejbližší útvar policie, je-li páchán trestný čin nebo přestupek, kterým je bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo majetek
 • poskytnout pomoc v rozsahu svých oprávnění a povinností podle právních předpisů každému, kdo o ni požádá
 • při provádění zákroků použít odpovídající výzvy "Jménem zákona"
 • při výkonu své pravomoci prokázat svou příslušnost k obecní policii stejnokrojem.
 • bez zbytečného odkladu oznámit policii důvodné podezření, že byl spáchán trestný čin a zajistit místo trestného činu proti vstupu nepovolaných osob
 • oznámit příslušnému správnímu orgánu podezření, že byl spáchán přestupek nebo jiný správní delikt
 • poskytnout zraněné osobě první pomoc po použití donucovacích prostředků a zajistit lékařské ošetření
 • po každém použití služební zbraně zajistit přezkoumání oprávněnosti použití zbraně
 • po použití donucovacích prostředků a zbraně vyrozumět osobu, která řídí obecní policii a sepsat úřední záznam
 • zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámil při plnění úkolů OP
   

 

Stav textu k 15.3.2016