Úkoly

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce. Při plnění dalších úkolů vyplývajících ze zákona o obecní policii nebo jiných zákonů zejména:

  • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku 
  • dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití
  • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
  • podílí se v rozsahu stanoveném zákony na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích 
  • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákony činí opatření k jeho obnovení
  • podílí se na prevenci kriminality v obci
  • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
  • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce
  • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o OP 
  • ukládá a vybírá v blokovém řízení pokuty za přestupky dle § 86 písm d. zákona 200/90 Sb.
profil_ukoly.gif

Stav textu k 11.8.2010