Preventivní skupina

Preventivní skupina

V Přerově se přednáškovou činností zabývalo několik státních i nestátních organizací. Potkávali se na školách, mnohdy s obdobným tématem přednášky, a proto organizace vytvořily počátkem roku 2004 tzv. Preventivní skupinu. Jejím cílem je vzájemná spolupráce, informovanost, koordinace. Tato skupina vytvořila Primárně preventivní program, který byl nabídnut všem ZŠ a tehdy Speciálním školám na území města Přerova.

                 Tuto skupinu tvoří:

 1. Městská policie Přerov
 2. Policie ČR
 3. MMPr, Oddělení sociálních věcí a zdravotnictví, OSPOD, kurátorky pro děti a mládež
 4. MMPr, Oddělení sociálních věcí a zdravotnictví, OSPOD
 5. Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, pracoviště Přerov.

Koordinátorem Preventivní skupiny je oddělení prevence kriminality Městské policie Přerov.               

Primárně preventivní program je určen pro všechny základní školy v Přerově a také pro víceletá gymnázia, kde si děti plní povinnou školní docházku.

Na začátku školního roku je všem ZŠ a gymnáziím zaslán přehled přednášek jednotlivých organizací a časový harmonogram uskutečnění.

Během roku se uskutečňuje pravidelné měsíční setkání, kde členové skupiny vyhodnocují přednáškovou činnost v daném měsíci a dochází k vzájemné výměně informací o průběhu preventivních aktivit.

Na konci školního roku se koná dvoudenní výjezdní zasedání určené pro členy Preventivní skupiny a pro pozvané hosty, kteří se prevencí zabývají nebo se kterými je spolupracováno v oblasti řešení negativních sociálně - patologických jevů na Přerovsku (pracovníci soudu, Olomouckého kraje, Policie, městské policie, psychologové, pedagogové aj.).

 

Témata besed jsou koncipována tak, aby zapadala do učebních osnov a stala se nedílnou součástí preventivního programu na školách.

 

Nabídka tématických přednášek pro školní rok 2017/2018

 

Městská Policie Přerov, Oddělení prevence kriminality

 • 2. třída - Bezpečné chování
 • 4. třída - Bezpečná jízda na kole
 • 6. třída - Situace na ulici
 • 9. třída - Co vědět v 15 letech!

   

  Policie ČR - Územní Odbor Přerov

 • 7. třída - Nástrahy sociálních sítí

   

  Pedagogicko psychologická poradna Olomouckého kraje, pobočka Přerov

 • 3. třída - Povídejme si o toleranci
 • 4. třída - Bezpečně on-line

   

  Magistrát města Přerova, orgán sociálně - právní ochrany dětí

 • 8. třída - Trestní odpovědnost dětí a mládeže, činnost kurátora pro mládež

   

  Magistrát města Přerova, orgán sociálně - právní ochrany dětí

 • 5. třída - Dítě a jeho postavení ve společnosti, dětská práva x povinnosti

 

 

Celkový počet přednášek Preventivní skupiny

školní rok 2016/2017          170 přednášek

školní rok 2015/2016          158 přednášek

školní rok 2014/2015          150 přednášek

školní rok 2013/2014          147 přednášek

školní rok 2012/2013          139 přednášek                

školní rok 2011/2012          122 přednášek              

školní rok 2010/2011          197 přednášek

školní rok 2009/2010          168 přednášek

školní rok 2008/2009          160 přednášek

školní rok 2007/2008          197 přednášek 

školní rok 2006/2007          210 přednášek

školní rok 2005/2006          195 přednášek