Povinně zveřejňované informace

1. NÁZEV

Statutární město Přerov – Městská policie Přerov

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Zřizovatelem Městské policie Přerov je statutární město Přerov.
Městskou policii Přerov zřizuje a zrušuje v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní policii“), Zastupitelstvo města Přerova obecně závaznou vyhláškou. Městská policie Přerov byla zřízena v rámci samostatné působnosti vyhláškou č. 10/1995, o Městské policii v Přerově, která nabyla účinnosti 13.12.1995. Vyhláška č. 9/1997 mění a doplňuje dosud platnou vyhláškou č. 10/1995 Městské policii v Přerově.
Městská policie Přerov je v souladu s ust. § 1 odst. 1 zákona o obecní policii zřízena jako orgán obce, tzn. orgán statutárního města Přerova.
Městská policie Přerov zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku na území statutárního města Přerova a plní další úkoly podle zákona o obecní policii nebo jiného zákona.

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Městskou policii řídí primátor a plněním některých úkolů při řízení MP vykonává pověřený strážník- ředitel Městské policie Přerov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          http://www.mpprerov.cz/text.php?text_id=22      http://www.mpprerov.cz/text.php?text_id=24


4. ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí: 7:00 – 16:30
Úterý: 7:00 – 15:00
Středa: 7:00 – 16:30
Čtvrtek: 7:00 – 15:00
Pátek: 7:00 – 14:30

5. KONTAKTNÍ SPOJENÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Statutární město Přerov, Městská policie Přerov, Bratrská 34, 750 02 Přerov

www.mpprerov.cz/kontakt


Služba nonstop (24 hodin nepřetržitě) vyřizuje:
1. případy ohrožení života, zdraví a majetku – prostřednictvím tísňové linky 156
2. přestupky (včetně dopravních – výzvy pro nepřítomného pachatele dopravního přestupku)

6. ADRESA INTERNETOVÉ STRÁNKY

www.mpprerov.cz

7. ADRESA E- PODATELNY                                                                                   

posta@prerov.eu  (E-podatelna) ID datové schránky: etwb5sh

8. ZPŮSOBY PŘÍPADNÝCH PLATEB

Občané mohou úhrady provádět:
• bezhotovostním převodem
• prostřednictvím řádně vyplněné poštovní poukázky typu A
• v hotovosti na pokladně magistrátu města na ul. Bratrská 34 a na náměstí T.G. Masaryka 1, Přerov
K úhradě platby, která je příjmem statutárního města Přerova, je nutné uvedení variabilního symbolu.
V případě úhrady pokuty uložené v blokovém řízení formou bloku na pokutu na místě nezaplacenou (BPN) je nutné uvádět kromě specifického symbolu 801221 i variabilní symbol, který slouží k identifikaci platby konkrétní pokuty a je totožný s číslem BPN.
Číslo bankovního účtu: 19-1884482379/0800
Úřední hodiny na pokladnách magistrátu:http://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/uredni-hodiny-kontaktni-spojeni-podatelna.html

9. IČ 00301825

10. DIČ CZ00301825

11. DOKUMENTY - viz. bod 2

Městská policie Přerov nevytváří dokumenty koncepční,strategické a programové povahy.

12. ROZPOČET

www.prerov.eu


13. ŽÁDOST O INFORMACE DLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.                                               

http://www.mpprerov.cz/text.php?text_id=114 

14. STÍŽNOSTI A PODNĚTY                                                                                               

Stížnost je návrh, připomínka či podnět podaný písemně, elektronicky (e-mailem) nebo ústně do písemného záznamu právnickou osobou nebo fyzickou osobou, která takto upozorňuje na nedostatky či závady ohrožující její oprávněné zájmy nebo požaduje odstranění těchto nedostatků, 

Způsoby podání stížnosti a petice
• stížnost v elektronické podobě lze zaslat na e-mailovou adresu:
posta@prerov.eu
• písemnou stížnost lze zaslat na adresu:
Magistrát města Přerova
Kancelář primátora
Bratrská 34
750 02 Přerov 2
• ústní stížnost do protokolu lze podat v úřední době na Oddělení organizační, Kancelář primátora
• stížnost na záznamovém médiu lze předat na Oddělení organizační, Kancelář primátora.                                

Opakovanou stížnost v jedné a téže věci, pokud neobsahuje žádné nové skutečnosti, není třeba prošetřovat. O tomto rozhodnutí musí být stěžovatel písemně vyrozuměn.                                                                          

Lhůta pro zaslání písemné odpovědi stěžovateli je 30 dnů. Ve zvlášť složitých případech se lhůta prodlužuje o dalších 30 dnů, o čemž musí  být stěžovatel včas vyrozuměn.  

15. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY
                                                                                                                                                                                                                 Záložka se aktuálně přetváří

16. ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

Blokové řízení

Zkrácené řízení o přestupku. V blokovém řízení lze projednat jen přestupek, který je spolehlivě zjištěn, nepostačuje domluva a obviněný z přestupku je ochoten pokutu zaplatit. Strážník před uložením částky může občana upozornit na to, jaká je maximální možná výše pokuty. Pokud občan souhlasí s projednáním přestupku v blokovém řízení, ale nemá u sebe hotovost, je mu vypsán blok na pokutu místě nezaplacenou (BNMN) a příp. složenka. Pokutu musí uhradit do 15 dnů (na služebně, prostřednictvím České pošty, převodem na účet). Údaje potřebné k platbě jsou uvedeny na složence, občan musí doplnit pouze variabilní číslo, kterým je číslo vydaného BNMN. Po uplynutí 15 dnů je neuhrazená pokuta předána ekonomickému odboru MMPr k dalšímu řešení. Proti uložení pokuty v blokovém řízení se nelze odvolat. V blokovém řízení nelze projednat přestupky, které lze projednat jen na návrh.

 

Příkazní řízení 

Zkrácené řízení o přestupku. Správní orgán vydá rozhodnutí – příkaz, bez provedení ústního jednání a dokazování (má dostatek důkazů a nemusí zahajovat ústní jednání) a uloží sankci – napomenutí nebo pokutu.

 

Řešení přestupku

Při řešení přestupku (poté, co osoba prokáže svou totožnost) je osoba poučena z jakého přestupku je podezřelá a jak vysoká sankce ji za daný přestupek může být v blokovém řízení uložena a jaká sankce ji je v konkrétním případě uložena. Např. „Dopustil jste se přestupku vjezdu do míst, kde je to zakázáno dopravní značkou „zákaz vjezdu“. Za tento přestupek Vám mohu v blokovém řízení uložit blokovou pokutu až 2000,- Kč. Já Vám ukládám blokovou pokutu ve výši 500,-Kč (je to v dolní hranici možné sankce). Souhlasíte s uložením této blokové pokuty?“ Pokud osoba souhlasí, tak je vše vyřešeno na místě uložením blokové pokuty, pokud nesouhlasí, tak je s osobou sepsáno „oznámení o podezření z přestupku“ na které se osoba může, ale také nemusí vyjadřovat a daná věc je zaslána k dalšímu řešení příslušnému správnímu orgánu.

 

Povinnost občana se na výzvu strážníka prokázat svou totožnost

Strážník je oprávněn vyzvat osobu, aby prokázala svoji totožnost,

a) jde-li o osobu, vůči které provádí úkon k plnění úkolů obecní policie,  

b) jde-li o osobu podezřelou ze spáchání trestného činu nebo přestupku či jiného správního deliktu,

c) jde-li o osobu, od níž bude třeba požadovat vysvětlení (§ 11),

d) jde-li o osobu, která odpovídá popisu osoby hledané policií nebo osoby pohřešované,

e) na žádost jiné osoby, jestliže tato osoba má na zjištění totožnosti právní zájem,

f) jde-li o osobu, která žádá o prokázání totožnosti podle písmena e),

g) jde-li o osobu, která oznamuje podezření ze spáchání trestného činu, přestupku nebo jiného správního deliktu.

Osoba je povinna výzvě k prokázání totožnosti vyhovět! V případě, že odmítne prokázat svou totožnost nebo není schopna hodnověrným způsobem prokázat totožnost, je strážník oprávněn danou osobu předvést ke zjištění totožnosti na Policii ČR a osoba je povinna to strpět.

 

17. PŘEHLED VYBRANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

• zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,
• vyhláška MVČR č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii,
• vyhláška MVČR č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie,
• zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
• zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,
• zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
• zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
• zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
http://www.mpprerov.cz/text.php?text_id=43     

 
18. VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ MĚSTA PŘEROVA
 http://www.prerov.eu/cs/magistrat/pravni-predpisy-mesta/                                                                                                                                                                     

19. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

http://www.lan.mu-prerov.cz/vnitr/Vnitrni_predpisy/


20. LICENČNÍ SMLOUVY
                                                                                                                                                                                                                 Městská policie Přerov doposud neuzavřela žádnou licenční smlouvu.


21. VÝROČNÍ ZPRÁVY DLE ZÁK. 106/1999 Sb.

Uvedeno na webových stránkách "www.mpprerov.cz" v záložce „Historie“.