Zpráva o činnosti za rok 2013 - 4

 Žádosti o informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

 

Počet žadatelů:           0

Odpovězeno:              0

Jiné řešení:                  0

 

 

Základní technické vybavení

 

Strážnicí MP Přerov využívají v současnosti celkem 28 ks technických prostředků sloužících k zabránění odjezdu vozidla (tzv. „botiček). Městská policie využívá při plnění služebních úkolů 3 služební osobní motorová vozidla a 3 služební jízdní kola.

 

 

Závěr

 

            Závěrem lze konstatovat, že Městskou policii Přerov lze hodnotit jako útvar, který v roce 2013 plnil své úkoly a povinnosti při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti města a jeho místních částí s maximálním zaměřením na hlídkovou činnost v sociálně vyloučené oblasti.

 

Bohužel sociálně ekonomické změny ve společnosti ve svém důsledku negativně ovlivňují přístup obyvatel k dodržování právních předpisů. Na vině není jen častý a zmatečný vývoj české legislativy a z toho pramenící nepřehlednost povinností či práv z toho vyplývajících, ale i „vzorové“ chování či vyjadřování našich vrcholových politiků na úrovni horní a dolní komory parlamentu.    

V následujícím období bude kladen důraz na navýšení tabulkových stavů městské policie, který se v roce 2013 (po 10 letech neměnného stavu) navýšil o 2 tabulková místa. Dále bude prioritou i udržení si odborné (profesní) úrovně a v závislosti na stárnutí osazenstva MP i dostatečné fyzické zdatnosti jednotlivých strážníků. Stálým úkolem zůstává snaha o dohled nad chováním a vystupováním strážníků na veřejnosti při plnění uložených úkolů a projednávání přestupků. Výkon služby bude zaměřen nejen na dodržování zákonů, ale i na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení statutárního města Přerova. Na základě vyhodnocení stavu veřejného pořádku budou i v průběhu dalšího roku prováděny ve spolupráci s dalšími odbory Magistrátu města Přerova, Policií ČR, ale i dalšími institucemi, kontrolní a preventivně bezpečnostní akce k jednotlivým problematikám v oblasti místních záležitostí veřejného pořádku, o kterých bude občanská veřejnost informována. 

Je nutné konstatovat, že u přestupkového jednání se zvyšuje obtížnost jednání s přestupci pramenící právě z výše uvedených důvodů (sociálně ekonomické změny, chaotičnost zákonů) a bohužel ruku v ruce s tím jde i agresivita a arogance pachatelů.                                                                                                                                    

Nezanedbatelný je počet případů krádeží v obchodech a také přestupků na úseku veřejného pořádku. Přerov je bohužel město s problematickou dopravní infrastrukturou a je tu stále velmi vysoký počet přestupkového jednání hlavně na úseku dopravy v klidu. Nepřehlédnutelné jsou i poznatky z oblasti konfliktu v rámci občanského soužití. Bohužel v rámci „reformy“ Policie ČR nelze vynechat i nedostatečný personální stav Policie ČR i zrušení jejich stálých služeb v místní části Přerov-Předmostí a v prostorách budovy ČD.

 

 

V rámci celorepublikového nekoncepčního řešení romské problematiky a s tím související nárůst protiromských nálad, lze očekávat eskalaci problémů s tím souvisejících a to jak na straně majority, tak na straně romského etnika a následný nárůst působení extrémistických seskupení.

 

Z důvodu zefektivnění činnosti městské policie, byl v roce 2013 zakoupen upgrade databázového programu, díky němuž je motohlídkám umožněn vzdálený zápis přestupků do dané databáze a zároveň mají možnost náhledů do jiných používaných databází (databáze kradených vozidel či RZ, databáze poplatníků povinného pojištění vozidla, atd.)

 

 

Na základě zrušení sídla obvodního odd. Přerov 2 (Předmostí) byla městská policie nucena v roce 2010 reagovat vytvořením 3 okrskových strážníků (Předmostí, Popovice, Vinary, Penčice, Čekyně) a po zrušení stálé služby obvodního odd. Přerov 3 (budova ČD) v roce 2011 byl v rámci personálních možností městské policie posílen výkon v sociálně vyloučené oblasti.

 

Popis reálného personálního stavu směny:

V současné době jsou při plném stavu směny ve výkonu 4 dvojčlenné hlídky:

1. hlídka (Auto 1) - krádeže, bezdomovci, občanské soužití, veřejný pořádek a všechny další podněty vyžadující rychlý zásah

2. hlídka (Auto 2) - řešení dopravních přestupků (zákazy stání, parkování bez poplatku, stání na chodnících, v křižovatkách, apod.)

3. hlídka (pěší 1) - plnění úkolů v sociálně vyloučené oblasti

4. hlídka (pěší 2) - kontrola pěší zóny, kontrola pejskařů, cyklistů, kontrola míst, kde se kumulují bezdomovci a plnění právě aktuálních úkolů (Čechova ulice, nám. Svobody, různé společensko kulturní akce konané na veřejném prostranství, cyklohlídka u Bečvy, Michalov, apod.)

 

V reálu jsou bohužel k dispozici většinou pouze 3 hlídky (dovolené, nemoci, úrazy). Míst a situací, kdy je potřeba preventivního či represivního působení strážníků je víc, než jsou naše současné personální možnosti.

 

Z výše uvedeného je zřejmý oprávněný požadavek na plánované navyšování tabulkových stavů městské policie. Dle „Koncepce vývoje Městské policie Přerov“, schválené Radou města Přerova na 67. jednání ze dne 12.6. 2013,  se do roku 2016 plánuje navýšení o 6 tabulkových míst.

 

Statistický přehled zjištěných přestupků a trestných činů Městské policie Přerov za rok 2013

 

 

 

 

V roce 2013 bylo strážníky Městské policie Přerov zjištěno celkem 5.941 přestupků a 133 trestných činů.

 

 

V blokovém řízení bylo vybráno 1.055.400,- .

 

 

Bylo uloženo 1.143 ks bloků na pokutu na místě nezaplacenou v celkové hodnotě 688.900,- .

 

 

Z toho na finanční odbor magistrátu města Přerov bylo předáno k vymáhání 795 ks bloků na pokutu na místě nezaplacenou v hodnotě 527.300,- Kč.

 

 

Ve 2.588 případech byl přiložen technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla.

 

 

 

Věcně příslušným správním orgánům bylo postoupeno k projednání přestupků, z toho na:

 

OO PČR Přerov                                                                                                                   69

MMPř - odbor ESŽ odd. dopravně správních agend                                                                      96

MMPř - odbor ESŽ odd. přestupků                                                                                     139

MMPř - odbor sociálních věcí a školství                                                                              31

MMPř - odbor správy majetku                                                                                             -

MMPř - odbor stavebního úřadu a ŽP                                                                                 6

Velitelství vojenské policie Olomouc                                                                                   -

HZS                                                                                                                                      -                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Odb. dopravy obcí s rozšířenou působností                                                                               

(oznámení o uložení BP, BNMN - bodové přestupky a přestupky nad 1.000,-)                 162                                        

 

 

Přestupkové jednání nezletilých a mladistvých (odeslané k projednání na odbor SVS)

 

- krádeže nezletilých                                                                                                            29

- požití alkoholu (mladiství, nezletilí)                                                                                   15

- kouření (mladiství, nezletilí)                                                                                              10

 

 

Ostatní zákroky, úkony či jiná opatření

               
               

Přijaté oznámení

 

 

 

 

 

4156

Kontrolní činnost

 

 

 

 

 

1392

Zjištěna závada

 

 

 

 

 

568

Výjezd k signálu PCO

 

 

 

 

464

Doručování písemností do vlastních rukou

 

 

402

Zjištěna podnapilá osoba

 

144

Nalezené věci

 

 

 

 

 

336

Asistence HZS, LSPP, pracovníkům MMPř, exekutorům, dom. správě, soud. vykonavatelům

 

 

60

Asistence PČR, součinnost s PČR

 

92

Předvedené osoby (na PČR, odb. správní)

 

129

Zjištěn vrak vozidla

 

 

 

 

9

Zajištěn odchyt volně pobíhajícího zvířete

 

 

93

Zajišt. místa DN, usměrňování dopravy, řešení dopr. situace

 

25

Zjištěna závada na parkovacích automatech

 

 

-

Prověření žádosti o zjištění pobytu osoby

 

 

20

Neplatící host