Zpráva o činnosti za rok 2013 - 3

 Dne 5. prosince se sešla Preventivní skupina, aby vyhodnotila přednáškovou činnost za měsíc listopad. Na naše setkání byli pozváni i zástupci občanského sdružení KAPPA-HELP a Probační a mediační služba.

Dne 9. prosince jsme byli pozváni na prohlídku nových prostor Člověka v tísni v rámci Dni otevřených dveří.

Během měsíce prosince jsme připravovali materiály ke zpracování Strategie prevence kriminality města Přerova na léta 2014 - 2016.

 

 

Během roku 2013 jsme uskutečnili celkem 116 přednášek pro celkem 2 303 žáků a studentů.

 

 

Oddělení prevence kriminality

rok 2013

Měsíc

počet přednášek

počet žáků, studentů

Leden

5

87

Únor

13

221

Březen

12

229

Duben

13

166

Květen

14

341

Červen

15

385

Září

2

41

Říjen

16

325

Listopad

12

224

Prosinec

14

284

Celkem

116

2303

 

 

Preventivní přednášky ve školící místnosti  v roce 2013

Kratochvílova 30

         

 

ZŠ,SŠ Přerov

 

 

měsíc

přednášky

počet žáků, studentů

 

školení, semináře

leden 13

x

x

 

x

únor 13

1

5

 

 

březen 13

11

220

 

1

duben 13

12

153

 

x

květen 13

7

173

 

2

červen 13

12

241

 

x

července 13

x

x

 

1

srpen 13

x

x

 

3

září 13

2

41

 

x

říjen 13

10

221

 

2

listopad 13

7

130

 

1

prosinec 13

1

24

 

2

 

63

1208

 

12

         

celkem

63 přednášek

   

12 školení

 

 

Spolupráce s Policií ČR

 

Spolupráce s Policií ČR je stabilizovaná a je na velice dobré úrovni. Jedná se zejména o součinnost při zjišťování VP při hokejových utkáních, extrémistických pochodech či demonstracích. V rámci běžných záležitostí probíhá tato spolupráce v rámci odhalování pachatelů trestných činů a přestupků, jejich omezení na osobní svobodě a předání k dalšímu postupu v rámci trestního nebo přestupkového řízení, zajištění míst, kde došlo ke spáchání trestného činu, ověřování totožnosti předváděných osob, zjišťování majitelů motorových vozidel, kteří se dopustili přestupkového jednání.

Je nutné říci, že přes veškerou snahu vedení Policie ČR o zajištění bezpečnosti města Přerova je zřetelný negativní dopad současného personálního podstavu, který je bohužel celorepublikovým jevem.

 

Pořádková jednotka

 

Od roku 2010 je pořádková jednotka Městské policie Přerov součástí programu výcviku pořádkových sil Policie ČR Olomouckého kraje a za svůj profesní přístup si získala značný respekt. Stala se stabilní součástí bezpečnostních opatření v souvislosti s rizikovými hokejovými zápasy, jejichž účelem je zajistit veřejný pořádek ve  městě Přerově. Jedná se o doprovody rizikových skupin z vlakového nádraží k hokejové hale a zpět. Jednou z priorit je i znemožnění střetu tvrdých jader soupeřících družstev v katastru města Přerova a zamezení ohrožení obyvatel Přerova a škodám na majetku. Současně je tato jednotka připravena plnit úkoly související s bezpečnostními opatřeními ohledně pochodů či shromáždění extrémistických stran či obdobných seskupení. Jediný nedostatek, který byl v rámci pořádkové jednotky vnímán, byla absence devíti místného vozidla, které je pro fungování jednotky zcela zásadní. Na konci roku 2011 se ale podařilo realizovat nákup tohoto dopravního prostředku. Do výkonu byl zařazen začátkem roku 2012.  

 

Spolupráce s odbory MMPr

 

V roce 2013 pokračovala i nadále spolupráce s jednotlivými odbory Magistrátu města Přerova, organizacemi a zařízeními, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je statutární město Přerov. Na základě žádostí jednotlivých odborů jsou prostřednictvím městské policie doručovány písemnosti určené do vlastních rukou, probíhá prověřování pobytu osob na základě požadavků správního orgánu, předvádění osob na základě jejich žádostí. Strážníky je pravidelně zajišťován doprovod pracovnic ekonomického odboru MMPr při přepravě finančních částek. Také jsou na základě požadavků pracovníků Úřadu práce, v souvislosti s vyplácením sociálních dávek, prováděny kontroly při vyplácení těchto dávek. S oddělením dopravně správních agend jsme v každodenním kontaktu při vzájemném řešení dopravní problematiky města Přerova.

 

Ředitel MP se pravidelně účastní porad vedoucích odborů s tajemníkem, kde jsou společně probírány a řešeny úkoly vyplývající z jednání Rady města Přerova. Jsou zde také probírány jednotlivé nedostatky či problémové situace. Komunikaci a spolupráci mezi městskou policii a MMPr lze hodnotit jako velmi věcnou, pružnou a kvalitní.

 

Strážníci městské policie asistují při provádění soudních vystěhování z bytů a nebytových prostor, a to nejen těch, které jsou ve vlastnictví města. V úzké součinnosti s odd. bytové správy jsou prováděny kontroly se zaměřením na neoprávněné odběry elektrické energie, neoprávněné obsazování bytů a nebytových prostor a celkové prohlídky bytového fondu spravovaného tímto oddělením. Spolupráce s Technickými službami města Přerova, a.s. byla zaměřena na řešení přestupků v souvislosti s prováděným blokovým či strojovým čištěním, zjišťování a odstraňování nedostatků a závad na místních komunikacích, veřejné zeleni a veřejném osvětlení.

 

Městský dohlížecí kamerový systém (MDKS)

 

Městský dohlížecí kamerový systém je nyní tvořen 17 kamerovými body.

Během roku 2013 byl zřízen nový kamerový bod na budově ZŠ Trávník. Díky tomuto kamerovému bodu bude možno zefektivnit dohled nad veřejným pořádkem v blízkém okolí ZŠ.

Nadále probíhá přechod MDKS z bezdrátové (mikrovlnné) sítě na optickou síť. MDKS je veliteli a dispečery směn stabilně využíván pro plnění úkolů městské policie. Průběžně záznam z kamer vytěžuje i Policie ČR, které bylo předáno k dalšímu řešení 62 pořízených záznamů.

 

Převoz podnapilých osob

 

Na základě „tabákového“ zákona zajišťuje městská policie převoz osob, které jsou pod vlivem alkoholu a jsou nebezpeční sobě či okolí. V roce 2013 proběhlo 19 převozů. Většinu podnapilých osob však strážníci tzv. rozchodí přímo v terénu.

Měření rychlosti

 

Díky novele zákona o provozu na pozemních komunikacích má městské policie opět oprávnění provádět měření rychlosti bez nesmyslných omezení. V roce 2013 bylo strážníky provedeno 87 měření rychlosti, při kterých bylo zjištěno 401 případů porušení rychlosti.

 

Informativní měřiče rychlosti

 

Tyto měřiče rychlosti působí primárně psychologicky, a to tím, že veřejně zobrazují aktuální rychlost projíždějícího vozidla a jako sekundární vlastnost je možný statistický výstup, který je důležitým podkladem např. pro DI Policie ČR při dohledu nad bezpečností silničního provozu nebo pro město při zjišťování hustoty provozu (zatížení pozemní komunikace). Dohromady je na katastrálním území města Přerova umístěno 7 ks informativních měřičů rychlosti.

 

- ul. Grymovská (Přerov-Kozlovice)

- ul. Želatovská (Přerov)

- ul. 9. května (Přerov)

- ul. Hranická (Přerov-Předmostí)

  - ul. U letiště (Přerov-Henčlov)

  - ul. gen. Štefánika (Přerov)

- ul. U silnice (Přerov-Lýsky)

 

 

 

Public relation

 

Jedna z činností městské policie je i poradenství, které probíhá při osobních schůzkách v úředních prostorách městské policie, na ulici při výkonu služby, telefonicky, e-mailem, ale hlavně Online poradnu (webové stránky MP), kde obratem reagujeme na zaslané dotazy či připomínky (odborným garantem Online poradny je zástupce ředitele MP pro výkon - Miroslav Komínek).

O jednotlivých zajímavých případech informujeme veřejnost pomocí krátkých tiskových zpráv zasílaných do regionálního i celorepublikového tisku. Zprávy z MP jsou pravidelně prezentovány i  ostatních médiích (televize, rádio, web).

 

 

 

Stížnosti

 

Bylo přijato 7 stížností na činnost strážníků. Po řádném prošetření úředníky odd. petic a stížností kanceláře primátora bylo 6 stížností vyhodnoceno jako neodůvodněné a 1 stížnost byla oprávněná.