Zpráva o činnosti za rok 2013 - 2

 

Události roku
 
Díky vyššímu procentu obyvatel romského etnika je statutární město Přerov v hledáčku extrémistických skupin. Tato skutečnost se projevuje v realizaci různých pochodů či shromáždění např. DSSS (Dělnická strana sociální spravedlnosti) a jejich odnoží. V roce 2013 byla na území města Přerova ohlášena demonstrace jedné pravicové strany, která pro malý počet účastníků neproběhla. Každopádně problémy soužití majoritní společnosti s výše uvedeným etnikem stále vyvolává nemalé napětí. Za účelem předejití možné eskalace výše uvedeného napětí mezi obyvateli Přerova byla zvýšena činnost městské policie v sociálně vyloučených oblastech (Husova, Kojetínská, Škodova, Denisova a blízké okolí). Výkon je zde vykonáván v rámci personálních možností a v návaznosti na aktuální úkoly. Za účelem maximálního výskytu hlídky v této oblasti bylo v rámci spolupráce s  Policií ČR zajištěno i sociální zázemí v prostorách obvodního oddělení Policie ČR.
Dalším sociálně patologickým jevem, který sužuje město Přerov je celorepublikově neřešená problematika zvyšujícího se počtu bezdomovců, kteří svým jednáním zásadním způsobem narušují veřejný pořádek. Jedním z mála prostředků, který vznikl mimo jiné pro částečné omezení působení těchto sociálně nepřizpůsobivých osob, je vydání tzv. „suché“ vyhlášky zakazující popíjení alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích.  
Jako každým rokem proběhlo na přerovské Laguně klání Dračích lodí, kde se strážníci ve spolupráci s pořadatelskou firmou účastnili dohledu nad dopravní situací a veřejným pořádkem. Na malém prostoru bylo potřeba zkorigovat parkování cca 300-400 vozidel. Odhadem se akce zúčastnilo 6-7 tisíc osob.   
 
 
 
 
 
Okrsky a regiony
 
Od roku 2010 existuji 3 okrsky (bývalých 6 regionů) a každý z nich má svého strážníka.
 
Okrsek Předmostí - zde byla okrsková působnost určena strážníkovi
René Koplovi
 
Okrsek Popovice, Vinary - zde byla okrsková působnost určena strážníkovi
Bronislavu Pazderovi.
 
Okrsek Penčice, Čekyně - zde byla okrsková působnost určena strážníkovi Stanislavu Sekaninovi.
 
Strážníci plní úkoly dle všech platných právních předpisů, ale jejich prvořadá funkce je preventivní působení v daném okrsku a metodické poradenství obyvatelům daných okrsků.  
Každý okrskový strážník je vybaven mobilním telefonem a obyvatelé tak mají možnost volat přímo konkrétního okrskáře. V případě, že je daný strážník mimo službu, je hovor automaticky přesměrován na dispečink městské policie
Každý okrskář je povinen si vést tzv. okrskový deník, který je hlavním podkladem výkazu jeho činnosti.
Fotky a kontakty na jednotlivé okrskové strážníky jsou na stránkách www.mpprerov.cz v záložce „okrskáři“.
 
I v roce 2013 probíhala činnost strážníků v celkem 29 regionech na území města Přerova a jeho místních částech, kdy 31 strážníků městské policie v rámci územní odpovědnosti pravidelně o víkendech provádí pochůzkovou činnost za účelem zjišťování nedostatků, které se následně v součinnosti s dalšími subjekty odstraňují (Technické služby města Přerova, s.r.o., Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Konvička, s.r.o., Správa silnic a dálnic Olomouckého kraje, KIS, apod.). V každém regionu strážník zkontaktuje pověřenou osobu a dotáže se na problémy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku. Kromě toho mají občané možnost si najít podle osobního čísla konkrétního strážníka, který má přidělen dohled
nad konkrétním regionem na internetových stránkách www.mpprerov.cz (záložka „Profil“-„Působnost“).
 
 
Psovodi
 
Městská policie disponovala 3 služebními psy, jejichž nasazení do výkonu je podmíněno dvouletým certifikátem od Policie ČR.
Psi jsou velmi dobrými pomocníky při řešení problematiky narušování veřejného pořádku při hokejových utkáních, demonstracích či obdobných akcích. Jednotliví psovodi jsou nasazováni i do oblastí, kde je zaznamenán větší výskyt pocitu nebezpečí - jedná se o oblasti, kde se převážně kumulují sociálně vyloučení obyvatelé.  
 
Jednotka záchranářů MP
 
Lezecký výcvik v Jeseníku
6 strážníků absolvovalo ve dnech 26. - 28. dubna 2013 výcvik v používání lanových technik v okolí města Jeseník.
Instruktoři zaměřili výcvik na pohyb ve vodě za využití lanových a záchranářských pomůcek. Záchranáři oděni do neoprenu slanili z mostu do vod Stříbrného potoka, kdy nacvičovali bezpečný pohyb v prudké vodě. Pro překonání velmi silného proudu ve vodopádu záchranáři postupovali jištěni na laně. Procvičili si bezpečný pohyb v silném proudu vody za nízkých teplotních podmínek (studená voda i vzduch) a odlišné používání lanových technik ve vodním toku.
Druhým hlavním tématem se stal nácvik vytahování osob nahoru za použití „protiváhy“ záchrance. Pro vlastní akci byl zvolen most, z něhož záchranáři spustili lano, bezpečně uvázali „osobu“ a vytahovali ji za použití kladek nahoru. Cílem bylo procvičit typ záchrany v malém počtu záchranářů.
Praktický nácvik plavby v nafukovacích člunech se uskutečnil na řece Bečvě + Lesní Bečva a dále na řece Moravice.
 
 
Výcvik jízdy a záchrany na motorovém člunu
Letošní procvičování jízdy motorovým člunem se uskutečnilo na Tovačovských jezerech u Tovačova. Ve dnech 10. - 11. Srpna. 4 strážníci prováděli zajištění závodníkům při jachtařských závodech.
  
 
Oddělení prevence kriminality
 
 
Přednášková činnost za rok 2013
 
 
Preventivní besedy jsme zaměřili na: 2.,4.,6. a 9. třídy ZŠ v Přerově a okolí, gymnázia, střední školy, učiliště a také pro seniory                                             
Délka přednášky: 1 vyučovací hodina
 
Na školách využíváme multimediální učebny, přednáška je pro žáky a studenty názornější
a srozumitelnější.
 
 
Obsah přednášek:
 
2. třída - BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ
Ø úvod o městské policii
Ø nouzová telefonní čísla
Ø správné přecházení silnice
Ø kontakt s cizími lidmi
                                     
 
4. třída - BEZPEČNÁ JÍZDA NA KOLE
Ø bezpečné přecházení – opakování
Ø dopravní značky týkající se cyklisty
Ø správná jízda na silnici a na stezce
Ø povinná výbava jízdního kola
 
 
6. třída - SITUACE NA ULICI
Ø kdy a jak přivolat hasiče, záchranku, policii
Ø kouření cigaret a požívání alkoholu mládeží
Ø nalezená věc
Ø povinnosti držitelů domácích zvířat
Ø krátké opakování - chodec, cyklista
                                  
 
 
9. třída - CO VĚDĚT V 15 LETECH!
Ø oprávnění strážníka MP (prokázání totožnosti)
Ø příběhy z praxe - trestní odpovědnost mladistvých, postihy za přestupky a trestné činy,
Ø přestupek x trestný čin
Ø kouření cigaret, chodec, cyklista
Ø zodpovězení dotazů
 
 
 
SOU, SOŠ - Základy právního vědomí
Ø oprávnění strážníků dle zákona o obecní policii
Ø trestní odpovědnost
Ø pojmy přestupek, trestný čin
Ø přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku
Ø přestupky chodců, cyklistů
Ø postup strážníků při řešení přestupku, sankce
Ø zodpovězení dotazů
 
 
 
Senioři – Bezpečí a ochrana života a majetku
Ø jak se bezpečně chovat doma, na ulici
Ø jak lze předcházet rizikovým situacím
 
 
 
     Během měsíce ledna 2013 jsme uskutečnili 5 přednášek, kterých se zúčastnilo celkem 87 žáků. V průběhu měsíce jsme stěhovali celé oddělení prevence do nových prostor budovy jídelny v Kratochvílově ulici. Zároveň byla modernizována školící místnost, byly pořízeny nové stoly, lavice a interaktivní tabule. Během ledna jsme zařizovali kancelář i školící místnost
Dne 31. ledna se sešla Preventivní skupina k vyhodnocení přednáškové činnosti za měsíc prosinec 2012 a leden 2013. Na setkání byly probrány neuskutečněné přednášky a změny na OSPOD ohledně odchodu přednášející na mateřskou dovolenou.
         
 
       Během měsíce února 2013 jsme uskutečnili 13 přednášek, kterých se zúčastnilo 221 žáků a studentů.
Dne 8. února jsme se sešli s ředitelem Městské knihovny Přerov p. Ing. P. Cimbálníkem. Společně jsme se domluvili na spolupráci týkající se preventivních přednášek, které se uskuteční 1x za 2-3 měsíce a budou se konat v prostorách přednáškového sálu Městské knihovny na Žerotínově náměstí.
Dne 12. února jsme byli v naší školící místnosti řádně proškoleni, jak pracovat s interaktivní tabulí.
Dne 19. února jsme se sešli s  pí. Válkovou, pracovnicí Knihovny v Předmostí, která nás požádala o přednášku pro mladé čtenáře na téma Jízda na kole. Beseda proběhne v rámci akce „Večer s Andersenem“ v měsíci dubnu.
Dne 26. února se sešla Preventivní skupina k vyhodnocení přednáškové činnosti za měsíc únor. Zároveň jsme probírali možná řešení chybějících přednášek ve 3. a 5. třídách základních škol.
Během měsíce února jsme zařídili školící místnost a připravili ji pro nadcházející přednášky.
 
       Během měsíce března 2013 jsme uskutečnili 12 přednášek, kterých se zúčastnilo 229 žáků.
V průběhu měsíce března jsme upravovali prezentace přednášek pro spuštění přes interaktivní tabuli.
Oslovili jsme mimo přerovské základní školy a přerovské střední školy s nabídkou preventivních přednášek v nových prostorách oddělení prevence.
Zahájili jsme spolupráci s Městskou knihovnou v Přerově. Ředitel knihovny p. ing. Pavel Cimbálník se na nás obrátit se žádostí o preventivní besedy. Společný projekt „Bezpečný krok“ jsme předběžně rozvrhli do několika setkání. Průběžně budeme s posluchači besedovat o práci městské policie, oprávnění strážníků, pravidlech silničního provozu a možném nebezpečí, se kterým se mohou setkat v reálném životě.
Setkání Preventivní skupiny bylo přesunuto na 4. dubna.
                                                                           
 
       Během měsíce dubna 2013 jsme uskutečnili 13 přednášek, kterých se zúčastnilo celkem 166 žáků.
Dne 4. dubna se sešla Preventivní skupina k projednání preventivních přednášek za měsíc březen 2013.
Dne 13. dubna proběhl Den otevřených dveří v rámci akce „Pojďte dál… I dnes máme otevřeno“. Návštěvníci si mohli prohlédnout dispečink i zázemí městské policie, běžnou výbavu i výstroj pořádkového družstva, služební jízdní kolo či vozidlo Městské policie Přerov s vybavením. Pro děti jsme připravili různé úkoly v podobě skládaček, doplňovaček a nechyběli ani testy s dopravní tematikou. Jako odměnu za splněný úkol si děti odnesly reflexní samolepky.
Ve dnech 19. a 26. dubna jsme byli přítomni na oblastních kolech Dopravní soutěže mladých cyklistů, která se konala ve SVČ ATLAS a BIOS. 
Dne 27. dubna Městys Brodek u Přerova pořádal Den s Integrovaným záchranným systémem. Nás požádal o ukázku vozidla Městské policie Přerov s vybavením. Pro děti všech věkových kategorií jsme připravili i různé úkoly převážně s dopravní tematikou. Na této akci byl s námi přítomen i strážník se služebním jízdním kolem.
 
 
Dne 25. dubna se sešla Preventivní skupina k vyhodnocení přednáškové činnosti za měsíc duben.
Dne 30. dubna jsme v dopoledních hodinách od 9 do 11 hodin provedli kontrolní činnost v městském parku Michalov, okolí lávky U Tenisu a rybníka.
                                                        
       Během měsíce května 2013 jsme uskutečnili 14 přednášek, kterých se zúčastnilo 341 žáků.
Dne 22. května jsme se zúčastnili dopravní soutěže pořádané pro žáky 4. tříd malotřídních škol, která se konala na dopravním hřišti v Radslavicích. Přítomné žáky jsme prověřovali ze znalosti dopravních značek.
Dne 28. května proběhlo setkání Preventivní skupiny, která vyhodnotila přednáškovou činnost za měsíc květen.
V průběhu měsíce května jsme připravovali materiály k výjezdnímu zasedání Preventivní skupiny (zaslání Hodnocení Primárně preventivního programu za školní rok 2012/2013
 
 
metodikům základních škol a gymnázií, zpracování hodnocení, celkové vyhodnocení přednáškové činnosti za uplynulé měsíce).
Během měsíce jsme prováděli kontrolní činnosti v městském parku Michalov a okolí. Jednalo se o tyto dny: 2. května, 15. května, 16. května, 21. května, 23. května
 
       Během měsíce června 2013 jsme uskutečnili 15 přednášek, kterých se zúčastnilo 385 žáků.
Ve dnech 13. - 14. června jsme uskutečnili dvoudenní výjezdní setkání Preventivní skupiny, které se konalo v rekreačním areálu Na Trojáku. Hlavním tématem setkání bylo vyhodnocení Primárně preventivního programu za školní rok 2012/2013 a naplánování PPP pro školní rok 2013/2014.
Dne 20. června jsme byli přítomni na již 4. přerovské cyklojízdě. Pro malé i velké cyklisty jsme připravili reflexní prvky (samonavíjecí pásky a samolepky) a letáčky s upozorněním na pravidla silničního provozu týkající se cyklistů. Přítomní si mohli prohlédnout i služební jízdní kolo.
 
     Během měsíce července 2013 jsme prováděli pochůzkovou činnost dle aktuální situace (Michalov, laguna a okolí).
Dne 18. července pořádalo sdružení občanů se zdravotním postižením-Alfa handicap Přerov první ročník Alfa olympiády pro zdravotně postižené, která se konala na Náměstí Svobody v Přerově. Pro všechny zúčastněné byly připraveny různé sportovní disciplíny. My jsme dorazili se stánkem MP, kde si mohli všichni přítomní vyzkoušet různé doplňovačky či hod na terč. Akce se zúčastnilo celkem 56 účastníků.
V měsíci červenci jsme uskutečnili ve spolupráci s Policií ČR preventivní akci „Bezpečný domov v bezpečné lokalitě“. Během akce jsme kontrolovali, zda mají domy uzavřené hlavní vchodové dveře a nehrozí nebezpečí vniknutí cizích osob do objektů.
(Jižní čtvrť I,II,III,IV, Želatovská, Alšova, Neumannova, Pod hvězdárnou, Žižkova, Sokolovská, Jána Nálepky, tř. gen. Janouška, Otakara Jaroše, Prokopa Holého, Jana Jiskry z Brandýsa, Klivarova, bří. Hovůrkových)
 
      
       Během měsíce srpna 2013 jsme prováděli pochůzkovou činnost dle aktuální situace ( Michalov, laguna aj.)
Dne 1. srpna proběhly ve školící místnosti psychotesty uchazečů o zaměstnání strážníka.
Ve dnech 20. a 22. srpna proběhlo ve školící místnosti školení strážníků na paralyzéry.
V měsíci srpnu jsme uskutečnili ve spolupráci s Policií ČR preventivní akci zaměřenou na kontrolu zahrádkářských oblastí v Přerově (gen. Štefánika, Markrabiny).
 
     Během měsíce září 2013 jsme uskutečnili 2 přednášky, kterých se zúčastnilo 41 studentů.
Připravovali jsme materiály Primárně preventivního programu na školní rok 2013/2014 určený pro Preventivní skupinu a školní metodiky (nabídku tematických přednášek, harmonogram přednáškové činnosti jednotlivých organizací, databázi školních metodiků aj.).
Dne 12. září se sešla Preventivní skupina, aby projednala změny v přednáškové činnosti. Pracovní listy Duhovka budou nabídnuty školám, které si je vyzvednou na oddělení prevence MP.
Dne 17. září se konal pátý ročník „Přerovské cyklojízdy“.
Pro přítomné jsme připravili různé dopravní testy, doplňovačky a skládačky pro děti a mládež. Kvůli nepříznivému počasí se bohužel doprovodný program na nám. T. G. Masaryka nekonal. Sedmikilometrová trasa Přerovem se uskutečnila.
Dne 20. září jsme byli přítomni na Dni s IZS v Boskovicích, o jehož účast jsme byli opětovně požádáni Městskou policií Boskovice. Pro velký ohlas jsme s sebou přivezli laserovou střelnici.
 
     Během měsíce října 2013 jsme uskutečnili 16 přednášek, kterých se zúčastnilo celkem 325 žáků.
Dne 1. října proběhlo setkání Preventivní skupiny (přesunuto z 29.9.). Všem členům byly předány materiály pro přednáškovou činnost na školní rok 2013/2014 (harmonogram přednáškové činnosti, databáze školních metodiků aj.).
Dne 4. října jsme se zúčastnili „Regionální konference primární prevence rizikového chování“ konané v Olomouci.
Dne 10. října jsme byli přítomni na střelecké soutěži v Drahanech.
Dne 29. října se sešla Preventivní skupina, aby vyhodnotila přednáškovou činnost za měsíc říjen. Členové se domluvili, že na naše další setkání budou pozváni zástupci občanského sdružení KAPPA-HELP a Probační a mediační služby.
Ve dnech 30. a 31. října proběhlo ve školící místnosti dvoudenní  školení pro učitele v metodice UNPLUGGED - prevence drog, alkoholu a kouření pro děti 12-15 let. Školení organizovala Mgr. Irena Oršulíková, oblastní metodik prevence PPP OK Olomouc, pracoviště Přerov.
 
     Během měsíce listopadu 2013 jsme uskutečnili 12 přednášek, kterých se zúčastnilo celkem 224 žáků a studentů.
Dne 21. listopadu jsme se zúčastnili XIV. konference k problematice prevence sociálně patologických jevů, téma „Aktuální společenský vývoj a jeho vliv na rozvoj rizikového chování“, která se konala na Horním náměstí ve Vsetíně.
Během měsíce listopadu jsme připravovali materiály ke zpracování Strategie prevence kriminality města Přerova na léta 2014 - 2016.
Dne 20. listopadu proběhla schůzka s neziskovými organizacemi týkající se vzájemné informovanosti o působení v oblasti prevence. Jednání se zúčastnili: Armáda spásy, Člověk v tísni, Charita, Kappa-Help.
Listopadové setkání Preventivní skupiny bylo přesunuto na 5. prosince 2013.
 
 
     Během měsíce prosince 2013 jsme uskutečnili 14 přednášek, kterých se zúčastnilo 284 žáků.
Dne 4. prosince jsme byli přítomni na jednání manažera prevence kriminality.
Jednalo se o 1. jednání pracovní skupiny manažera prevence kriminality.
Hlavním bodem setkání byla příprava Strategie prevence kriminality města Přerova na léta 2014 - 2016.
Dne 5. prosince se sešla Preventivní skupina, aby vyhodnotila přednáškovou činnost za měsíc listopad. Na naše setkání byli pozváni i zástupci občanského sdružení KAPPA-HELP a Probační a mediační služba.
Dne 9. prosince jsme byli pozváni na prohlídku nových prostor Člověka v tísni v rámci Dni otevřených dveří.
Během měsíce prosince jsme připravovali materiály ke zpracování Strategie prevence kriminality města Přerova na léta 2014 - 2016.