Zpráva o činnosti za rok 2013 - 1

 

Zpráva o činnosti za rok 2013 
 
Základní právní normy
 
Základním právním pramenem, dle něhož se řídí činnost Městské policie Přerov, je zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Tato právní norma jako rozhodující pro úpravu povinností a oprávnění strážníků městské policie je doplňována dalšími jinými zákony a právními předpisy, které s touto činností velmi úzce souvisí. Z těch hlavních to jsou např. zákon o obcích, zákon o přestupcích, trestní zákon a trestní řád, zákon o zbraních a střelivu, zákon o provozu na pozemních komunikacích, tzv. „tabákový zákon“ a další.
Městská policie Přerov zabezpečuje převážně místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti statutárního města Přerova a jeho místních částí. Při zajišťování veřejného pořádku dohlížejí strážníci na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku, přispívají k ochraně osob a jejich majetku, dohlížejí na dodržování pravidel občanského soužití, odhalují a řeší přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce a upozorňují fyzické a právnické osoby na nedostatky a provádí opatření k jejich odstranění.
Věková struktura strážníků
Věk.kategorie             Počet         Procent. část
21-30                  5                   10%                 graf bod č.1
31-40               16                  32%                graf bod č.2
41-50               20                  40%                graf bod č.3
51-60                 9                   18%                graf bod č.4
61-??                  0                    0%                 graf bod č.5
 
Personalistika
 
K 31. 12. 2013 bylo u Městské policie Přerov zařazeno 51 zaměstnanců. Z uvedeného počtu je 50 strážníků a 1 administrativní pracovnice. Na základě požadavku ředitele městské policie Rada města Přerova navýšil tabulkový stav městské policie o 2 tabulkové místa. Aktuální počet tabulkových míst k 31. 12. 2013 je 53.
V průběhu roku 2013 proběhlo výběrové řízení, na základě kterého byli přijati 4 úspěšní kandidáti. Jeden z úspěšných kandidátů nastoupil do pracovního poměru již v říjnu 2013 a od prosince 2013 byl vyslán na tříměsíční prolongační kurz.
 
 
Profesní příprava a prolongace
 
I v průběhu roku 2013 probíhala odborná příprava strážníků městské policie se zaměřením na zvyšování odborných znalostí příslušných právních předpisů, obecně závazných vyhlášek a nařízení města. V průběhu hodnoceného období se 31 strážníků zúčastnilo povinného školení v akreditovaném středisku Městské policie Brno. V roce 2013 byl pro městskou policii obzvlášť náročný, jelikož 31 strážníků (což je 60,5% ze všech strážníků) muselo obhájit svou profesní odbornost vykonáním zkoušky před komisí ustanovenou Ministerstvem vnitra ČR zkoušku a opětovně na první pokus získalo osvědčení k plnění povinností a oprávnění strážníka dle zákona o obecní policii. Dále v uplynulém období pokračovaly fyzické prověrky strážníků, výcvik zákrokových a předváděcích technik, střelecký výcvik a výcvik záchranářů. Přitom docházelo soustavně ke zvyšování úrovně těchto dovedností a zlepšování fyzické připravenosti, kdy v mnoha směrech naši strážníci předčí v kritériích příslušníky Policie ČR. Neustále také dochází ke zdokonalování úrovně střelby z pistole, především díky pravidelnému výcviku na střelnici – v Němčicích n/Hanou. V říjnu t. r. se na střelnici v Drahanech konal jubilejní XX. ročník střelecké soutěže obecních a městských policií „O putovní pohár primátora města Přerova“, ve kterém obsadilo družstvo naší městské policie 3. místo. V kategorii jednotlivců jsme získali 1. místo. Na střelecké soutěži pořádané Městskou policií Boskovice jsme v družstvech obsadili 2. místo a v jednotlivcích 1. místo. I nadále se plánuje pořádání této akce, účast našich strážníků na střeleckých soutěžích v rámci ČR, jakož i pokračování kvalitně prováděné profesní přípravy.
 
 
Základní statistické údaje
 
V roce 2013 bylo strážníky Městské policie Přerov zjištěno a řešeno celkem 5.941 přestupků. Za tyto přestupky byly uloženy blokové pokuty v celkové výši 1.055.400,- Kč. Tato částka byla řádně odvedena na účet statutárního města Přerova. Celkem bylo uloženo 1.143 ks blokových pokut na místě nezaplacených a na ekonomický odbor Magistrátu města Přerov byly postoupeny k dalšímu vymáhání bloky na pokutu na místě nezaplacenou v celkové výši 527.300,- Kč.
TPZOV (technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla-tzv“botička“) byl použit ve 2.588 případech. Dále bylo zjištěno celkem 133 podezření z trestných činů, které byly předány k dalšímu opatření orgánům činných v trestním řízení.
 
 
Preventivní činnost
 
V průběhu roku 2013 byly prováděny preventivně bezpečnostní akce se zaměřením na předcházení majetkové trestné činnosti a to formou informativních kampaní před obchodními středisky. Tyto akce realizovali strážníci preventivního oddělení s kolegy z Policie ČR.
V rámci preventivních aktivit v oblasti podávání alkoholu mladistvým městská policie pořádala kontrolní akce v areálu Výstaviště, kde proběhly hudební akce s označením „diskotéka CITOV“. Tyto kontrolní akce byly provedeny vždy ve spolupráci s dalšími zainteresovanými orgány (Policie ČR, kurátorky pro mládež MMPr). V rámci obnovení diskotéky Skalka v místní části Přerov- Předmostí, začalo docházet k narušování veřejného pořádku mladistvými. Jelikož zde bylo podezření, že na této diskotéce dochází k prodeji alkoholu mladistvým, tak bylo provedeno několik kontrolních akcí, které vedly k nápravě situace. Kontrolní akce proběhli ve spolupráci s Policii ČR, kurátorkami pro mládež MMPr a pracovníka odd. obecného živnostenského úřadu MMPr.   
Dále byly průběžně prováděny kontroly heren se zaměřením na výskyt mládeže v prostorách výherních hracích automatů. V rámci těchto kontrol nebylo zjištěno žádné protiprávní jednání V letních měsících je prováděna nepravidelná kontrola podávání alkoholu mladistvých v restauračních předzahrádkách. Nad rámec běžných kontrol se strážníci městské policie zúčastnili preventivně kontrolní akce Policie ČR zaměřené na herny a ubytovny.
V průběhu roku 2013 byla v rámci personálních možností prováděná preventivní hlídková činnost v sociálně vyloučené oblasti. V rámci vzniklých požadavků související s aktivitou nepřizpůsobivých osob, které narušovaly veřejný pořádek a v některých případech i občanské soužití byl prováděn monitoring okolí domu Jižní II/5 a zvýšená pozornost byla ke konci roku věnována i prostoru domu nám. Fr. Rasche 7. Dále bylo nutno reagovat na vznik ubytovny pro sociálně slabé, která se nachází v blízkosti autobusového nádraží. Díky špatné sociální politice nekontrolovatelně vznikají ubytovny pro sociálně slabé na území města Přerova a tím dochází ke zvyšování počtu sociálně vyloučených osob, u nichž je zvýšené riziko páchání protiprávního jednání. Dalším problémem s tím souvisejícím je seskupování dětí a mládeže bydlících v těchto ubytovnách do tzv. „vlčích smeček“, které díky slabému sociálnímu zázemí nemají standartní sociální návyky, což může vbrzku vést k sociálně patologickým jevům či protiprávnímu jednání.