Zpráva o činnosti za rok 2012

                                              Městská policie Přerov
 

Základním právním pramenem, dle něhož se řídí činnost Městské policie Přerov, je zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Tato právní norma jako rozhodující pro úpravu povinností a oprávnění strážníků městské policie je doplňována dalšími jinými zákony a právními předpisy, které s touto činností velmi úzce souvisí. Z těch hlavních to jsou např. zákon o obcích, zákon o přestupcích, trestní zákon a trestní řád, zákon o zbraních a střelivu, zákon o provozu na pozemních komunikacích, tzv. „tabákový zákon“ a další.
 
Městská policie Přerov zabezpečuje převážně místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti statutárního města Přerova a jeho místních částí. Při zajišťování veřejného pořádku dohlížejí strážníci na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku, přispívají k ochraně osob a jejich majetku, dohlížejí na dodržování pravidel občanského soužití, odhalují a řeší přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce a upozorňují fyzické a právnické osoby na nedostatky a provádí opatření k jejich odstranění.


 

Věková struktura strážníků
 
Věk.kategorie             Počet         Procent. část
 

21-30                 6                   12%

31-40               17                  34,5%

41-50               21                  42%

51-60                 6                   12%

61-??                  0                    0%


                                                     Personalistika

          K 31.12.2012 bylo u Městské policie Přerov zařazeno 51 zaměstnanců. Z uvedeného počtu je 50 strážníků a 1 administrativní pracovnice. V průběhu roku 2012 došlo k jedné personální změně - k 31.12. 2012 ukončil dohodou pracovní poměr strážník Oldřich Zmeškal.

                                   Profesní příprava a prolongace

          I v průběhu roku 2012 probíhala odborná příprava strážníků městské policie se zaměřením na zvyšování odborných znalostí příslušných právních předpisů, obecně závazných vyhlášek a nařízení města. V průběhu hodnoceného období se 4 strážníci zúčastnili na povinném školení v akreditovaném středisku Městské policie Brno. V roce 2012 16 strážníků vykonalo před komisí ustanovenou Ministerstvem vnitra ČR zkoušku a opětovně získalo osvědčení k plnění povinností a oprávnění strážníka dle zákona o obecní policii. Dále v uplynulém období pokračovaly fyzické prověrky strážníků, výcvik zákrokových a předváděcích technik, střelecký výcvik a výcvik záchranářů. Přitom docházelo soustavně ke zvyšování úrovně těchto dovedností a zlepšování fyzické připravenosti, kdy v mnoha směrech naši strážníci předčí v kritériích příslušníky Policie ČR. Neustále také dochází ke zdokonalování úrovně střelby z pistole, především díky pravidelnému výcviku na střelnici – v Němčicích n/Hanou. V říjnu t. r. se na střelnici v Kotojedech konal již XIX. ročník střelecké soutěže obecních a městských policií „O putovní pohár primátora města Přerova“, ve kterém obsadilo družstvo naší městské policie 1. místo. V kategorii jednotlivců jsme získali 1. a 3. místo. Na střelecké soutěži pořádané Městskou policií Boskovice jsme v družstvech obsadili 2. místo a v jednotlivcích 3. místo. I nadále se plánuje pořádání této akce, účast našich strážníků na střeleckých soutěžích v rámci ČR, jakož i pokračování kvalitně prováděné profesní přípravy.


       
                                         Základní statistické údaje


         V roce 2012 bylo strážníky Městské policie Přerov zjištěno a řešeno celkem 5.104 přestupků. Za tyto přestupky byly uloženy blokové pokuty v celkové výši 1.148.400,- Kč. Tato částka byla řádně odvedena na účet statutárního města Přerova. Bylo uloženo celkem    1.460 ks blokových pokut na místě nezaplacených a na ekonomický odbor Magistrátu města Přerov byly postoupeny k dalšímu vymáhání bloky na pokutu na místě nezaplacenou v celkové výši 913.800,- Kč. TPZOV (technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla-tzv“botička“) byl použit ve 2.097 případech. Dále bylo zjištěno celkem 113 trestných činů, které byly předány k dalšímu opatření orgánům činných v trestním řízení.


  

                              Preventivní činnost

             V průběhu roku 2012 byly prováděny preventivně bezpečnostní akce se zaměřením na předcházení majetkové trestné činnosti a to formou informativních kampaní před obchodními středisky. Tyto akce realizovali strážníci preventivního oddělení s kolegy z Policie ČR.
             V rámci preventivních aktivit v oblasti podávání alkoholu mladistvým městská policie pořádala kontrolní akce v areálu Výstaviště, kde se začaly pořádat megadiskotéky s označením „diskotéka CITOV“. Tyto kontrolní akce byly provedeny vždy ve spolupráci s dalšími zainteresovanými orgány (Policie ČR, kurátorky pro mládež MMPr, odd. obecního živnostenského úřadu, bezpečnostního inspektora HZS a příslušníky Celní správy ČR).  
             Dále byly prováděny kontroly heren se zaměřením na hraní mládeže na výherních hracích automatech. V letních měsících je prováděna nepravidelná kontrola podávání alkoholu mladistvých v restauračních předzahrádkách. Nad rámec běžných kontrol se strážníci městské policie zúčastnili preventivně kontrolní akce Policie ČR zaměřené na herny a ubytovny.

  

                                                   Události roku

 
               Díky vyššímu procentu obyvatel romského etnika je statutární město Přerov v hledáčku extrémistických skupin. Tato skutečnost se projevuje v realizaci různých pochodů či shromáždění např. DSSS (Dělnická strana sociální spravedlnosti) a jejich odnoží. V roce 2012 neproběhla na území města Přerova žádná „kontroverzní“ demonstrace. Každopádně problémy soužití majoritní společnosti s výše uvedeným etnikem stále vyvolává nemalé napětí. Za účelem předejití možné eskalace výše uvedeného napětí mezi obyvateli Přerova byla zvýšena činnost městské policie v sociálně vyloučených oblastech (Husova, Kojetínská, Škodova, Denisova a blízké okolí). Výkon je zde vykonáván v rámci personálních možností a v návaznosti na aktuální úkoly. Za účelem maximálního výskytu hlídky v této oblasti bylo v rámci spolupráce s  Policií ČR zajištěno i sociální zázemí v prostorách obvodního oddělení Policie ČR.
               Dalším sociálně patologickým jevem, který sužuje město Přerov je celorepublikově neřešená problematika zvyšujícího se počtu bezdomovců, kteří svým jednáním zásadním způsobem narušují veřejný pořádek. Jedním z mála prostředků, který vznikl mimo jiné pro částečné omezení působení těchto sociálně nepřizpůsobivých osob, je vydání tzv. „suché“ vyhlášky zakazující popíjení alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích. 
              Jako každým rokem proběhlo na přerovské Laguně klání Dračích lodí, kde mají strážníci nezastupitelnou roli v rámci dohledu nad dopravní situací a veřejným pořádkem. Na malém prostoru bylo potřeba zkorigovat parkování cca 300-400 vozidel. Odhadem se akce zúčastnilo 6-7 tisíc osob.    


                                                Okrsky a regiony


Od roku 2010 existuji 3 okrsky (bývalých 6 regionů) a každý z nich má svého strážníka.

 Okrsek Předmostí - zde byla okrsková působnost určena strážníkovi

                                  René Koplovi

Okrsek Popovice, Vinary - zde byla okrsková působnost určena strážníkovi

                                 Bronislavu Pazderovi.

 Okrsek Penčice, Čekyně - zde byla okrsková působnost určena strážníkovi 

                                 Stanislavu Sekaninovi. 
 

Strážníci plní úkoly dle všech platných právních předpisů, ale jejich prvořadá funkce je preventivní působení v daném okrsku a metodické poradenství obyvatelům daných okrsků.   
Každý okrskový strážník je vybaven mobilním telefonem a obyvatelé tak mají možnost volat přímo konkrétního okrskáře. V případě, že je daný strážník mimo službu, je hovor automaticky přesměrován na dispečink městské policie
 
Každý okrskář je povinen si vést tzv. okrskový deník, který je hlavním podkladem výkazu jeho činnosti.
 
Fotky a kontakty na jednotlivé okrskové strážníky jsou na stránkách www.mpprerov.cz v záložce „okrskáři“.

            I v roce 2012 probíhala činnost strážníků v celkem 29 regionech na území města Přerova a jeho místních částech, kdy 31 strážníků městské policie v rámci územní odpovědnosti pravidelně o víkendech provádí pochůzkovou činnost za účelem zjišťování nedostatků, které se následně v součinnosti s dalšími subjekty odstraňují (Technické služby města Přerova, s.r.o., Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Konvička, s.r.o., Správa silnic a dálnic Olomouckého kraje, KIS,  City Tools apod.). Dále pak strážníci zkontaktují pověřenou osobu daného regionu a dotazují se na problémy daného regionu v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku. Kromě toho mají občané možnost si najít podle osobního čísla konkrétního strážníka, který má přidělen dohled nad konkrétním regionem na internetových stránkách www.mpprerov.cz (záložka „Profil“-„Působnost“).


                                                        Psovodi

Městská policie disponovala 4 služebními psy, jejichž nasazení do výkonu je podmíněno dvouletým certifikátem od Policie ČR. Jeden ze psů již nebyl z důvodu pokročilého věku přihlášen k certifikaci a byl z majetku Městské policie Přerov vyřazen a užívá si zasloužený důchod. Současný počet služebních psů je 3 a z důvodu finanční náročnosti není v plánu doplnění do počtu 4.  
Psi jsou velmi dobrými pomocníky při řešení problematiky narušování veřejného pořádku při hokejových utkáních, demonstracích či obdobných akcích. Jednotliví psovodi jsou nasazováni i do oblastí, kde je zaznamenán větší výskyt pocitu nebezpečí - jedná se o oblasti, kde se převážně kumulují sociálně vyloučení obyvatelé.  

 
                                       Jednotka záchranářů MP

Lezecký výcvik v Jeseníku

6 strážníků absolvovalo ve dnech 27. -  29. dubna 2012 výcvik v používání lanových technik v okolí města Jeseník.
 

Úvod výcviku byl zaměřen na zopakování základních technik - opakování základních uzlů, sestavení lanové cesty, slaňování, výstup po laně a kotvení pomocí kotvící desky.  
První modelová situace evokovala záchranu osoby z vody (přírodní lom). Záchranáři sestavili lanovou cestu, jeden záchranář se spustil k tonoucí osobě, kterou ostatní záchranáři pomocí lan vytáhli nahoru do bezpečí. Tato situace se opakovala z důvodu procvičení jednotlivých rolí jednotlivými záchranáři.  
Druhá modelovka sloužila k vytvoření lanovky nad vodní hladinou a následné přepravě osob z břehu na břeh.  
Třetí nácvik spočíval z lezení na skálu s jištěním z vrchu, přičemž lezec táhl za sebou další lano. Po zdolání vrcholu se z lezce stal záchranář, který jistil dalšího lezce.  
Při čtvrté modelové situaci pracoval pouze jeden zachránce, který zachraňoval osobu vytahováním nahoru. Pomocí vlastní váhy vytahoval zachraňovaného až do zajištění. Následně ho spustil bezpečně dolů.  
Poslední den řádil v okolí Jeseníku velmi silný vítr, který vyvracel stromy. Záchranáři se vydali na pomoc mašinfírovi, který zastavil lokomotivu u spadlého stromu. Při našem odchodu se na místo dostavili hasiči s motorovou pilou, kteří obnovili průjezdnost trati.
   
Slavnostní otevření Tyršova mostu
 
Dne 8.5.2012 pan primátor slavnostně otevřel Tyršův most. Strážníci záchranáři v rámci složek IZS realizovali ukázku nácviku záchrany osoby.  
Dva strážníci v motorovém člunu zpozorovali topící se osobu, přijeli k ní a vytáhli ji do plavidla. Následně přejeli pod most, u kterého záchranáři lezci spustili pomocí lana evakuační trojúhelník. Strážník ve člunu oblekl topícího do trojúhelníku, připnul k lanu a vydal pokyn k vytažení nahoru. Strážníci na mostě vytáhli topícího se nahoru a po překonání zábradlí byl již v bezpečí.  
Po dobu slavnostního otvírání strážníci ve člunu vozili děti oblečené do plavacích vest.
 

Vytažení torza stromu z řeky Bečvy  

Třídenní deštivé období v první dekádě měsíce června dovezlo s vyšší vodou i strom, který zakončil svou vodáckou pouť před pilířem nově otevřeného Tyršova mostu v Přerově. 
Velké větve ořezali dobrovolní hasiči a torzo kmene i s kořeny tvořilo překážku. Záchranáři MP v pátek 29.6. pomocí lan a kladek začali mohutný pahýl postupně táhnout ke břehu. Po usilovném boji ho nakonec vylovili z vody a zanechali pracovníkům odborné firmy k likvidaci. 

   
Výcvik jízdy a záchrany na motorovém člunu
 
Letošní procvičování jízdy motorovým člunem se uskutečnilo na Tovačovských jezerech u Tovačova. Ve dnech 11. - 12. srpna a 1. - 2. září 5 strážníků provádělo zajištění závodníkům při jachtařských závodech.


 

  
Oddělení prevence kriminality

 

Přednášková činnost za rok 2012


Preventivní besedy jsme zaměřili na: 2.,4.,6. a 9. třídy ZŠ v Přerově a okolí, gymnázia, střední školy, učiliště a také pro seniory                                         

Délka přednášky : 1 vyučovací hodina

Na školách využíváme multimediální učebny, přednáška je pro žáky a studenty názornější a srozumitelnější.

 

Obsah přednášek:

2.třída - Bezpečné chování

 *      seznámení s prací městské policie
 *      dopravní značky týkající se chodce
 *      kdo je chodec  
 *      řešení dopravní situace podle obrázku 

1. vybarvi semafor  
2. poraď cestu do školy
3. kdo se nechová správně

 4.třída – Bezpečná jízda na kole


 *      důležité dopravní značky  
 *      bezpečná jízda na kole, kolečkových bruslích a skateboardech 
 *      povinná výbava jízdního kola
 *      řešení dopravní situace podle obrázku:
1. správná jízda na kole na silnici a na stezce
2. poraď cyklistovi cestu dle dopravních značek
3. poznej nesprávnou jízdu cyklisty


 6.třída – Jak se zachovat v určitých situacích


 *      řešení situací podle obrázku: 
1. kdy a jak přivolat hasiče, první pomoc, policii
2. co dělat při nálezu injekční stříkačky, otevřeného kanálu, aj.
3. kouření cigaret a požívání alkoholu  


 *      krátké opakování: chodec, cyklista
 

9.třída – Co vědět v 15 letech!


 *      oprávnění strážníka MP 
 *      trestní odpovědnost mladistvých 
 *      znalostní test: přestupek, trestný čin, kouření cigaret, chodec, cyklista 
 *      postihy za přestupky a trestné činy 
 *      zodpovězení dotazů


SOU, SOŠ - Základy právního vědomí

*      oprávnění strážníků dle zákona o obecní policii
*      trestní odpovědnost
*      pojmy přestupek, trestný čin
*      přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku
*      přestupky chodců, cyklistů
*      postup strážníků při řešení přestupku, sankce 
*      zodpovězení dotazů


 Senioři – Bezpečí a ochrana života a majetku


 *      jak se bezpečně chovat doma, na ulici 
 *      jak lze předcházet rizikovým situacím

Během měsíce ledna 2012 jsme uskutečnili 5 přednášek, kterých se zúčastnilo celkem 72 žáků.

Dne 26. ledna se sešla Preventivní skupina k vyhodnocení přednáškové činnosti za měsíc prosinec a leden. Na setkání byly probrány důvody přesunutí přednášek PPP na ZŠ B. Němcové a neuskutečnění přednášek PČR na ZŠ Svisle a Gymnáziu Jakuba Škody.  
Během měsíce jsme kompletovali materiály na Závěrečné hodnocení Městského programu prevence kriminality 2011 (obecné podmínky Hodnocení Městského programu prevence, Závěrečnou zprávu o realizaci projektu).   
Oslovili jsme mimopřerovské základní školy s nabídkou uskutečnění preventivních besed na našem Oddělení prevence. Přerovským SŠ a SOU jsme zaslali nabídku naší přednáškové činnosti.
Během měsíce ledna jsme se věnovali pochůzkové činnosti dle potřeby v oblasti ul. Čechova, Husova, Denisova aj.

Dne 12. ledna byl strž. 026 přítomen při vyklízení bytu v ulici Denisova.

Během měsíce února 2012 jsme uskutečnili 20 přednášek, kterých se zúčastnilo 432 žáků a studentů.  

V průběhu měsíce jsme upravovali prezentace a kontrolní testy pro žáky základních škol.
 
V době od 13.2. do 17.2 proběhly jarní prázdniny, během kterých jsme prováděli pochůzkovou činnost.
 
Setkání Preventivní skupiny bylo přesunuto na 1. března 2012.


Během měsíce března 2012 jsme uskutečnili 18 přednášek, kterých se zúčastnilo 324 žáků.

Dne 1. března se sešla Preventivní skupina k vyhodnocení přednáškové činnosti za měsíc únor.

Dne 29. března Preventivní skupina vyhodnotila přednáškovou činnost za měsíc březen. Zástupkyně PPP nám představila svou nástupkyni, která nastoupí na PPP Přerov od září 2012 a převezme i přednáškovou činnost na školách.


Během měsíce dubna 2012 jsme uskutečnili 5 přednášek, kterých se zúčastnilo celkem 128 žáků a studentů.  

Dne 19. dubna proběhl Den otevřených dveří v rámci oslav 20. výročí vzniku Městské policie Přerov. Dopolední program jsme zaměřili pro žáky 4. a 5. tříd přerovských základních škol. Připraveny byly nejrůznější sportovní disciplíny, na kterých si děti vybojovaly drobné odměny. Nechyběl také test s dopravní tematikou, který jsme následně vyhodnotili a nejlepší soutěžící získali hodnotné ceny.

Ve dnech 20. a 27. dubna jsme byli přítomni na oblastních kolech Dopravní soutěže mladých cyklistů, která se konala ve SVČ ATLAS a BIOS. 

Dne 21. dubna Městys Brodek u Přerova pořádal Den s Integrovaným záchranným systémem. Nás požádal o ukázku vozidla Městské policie Přerov s vybavením. Pro děti všech věkových kategorií jsme připravili i různé úkoly převážně s dopravní tematikou. Na této akci byl s námi přítomen i strážník se služebním jízdním kolem.

Dne 26. dubna se sešla Preventivní skupina k vyhodnocení přednáškové činnosti za měsíc duben.

V sobotu 28. dubna zahájil primátor města Přerova Ing. Jiří Lajtoch cyklistickou sezónu na Cyklostezce Bečva. U restaurace U Jadranu byl pro účastníky připraven i náš program. Malí cyklisté si mohli vyzkoušet test z dopravních značek a ověřit znalost pravidel silničního provozu.

Během měsíce května 2012 jsme uskutečnili 5 přednášek, kterých se zúčastnilo 94 žáků.

Dne 4. května jsme byli přítomni na okresním kole Dopravní soutěži mladých cyklistů, která se konala na SVČ ATLAS a BIOS.

Dne 22. května jsme se zúčastnili dopravní soutěže pořádané pro žáky 4. tříd malotřídních škol, která se konala na dopravním hřišti v Radslavicích. Přítomné žáky jsme prověřovali ze znalosti dopravních značek.  

Dne 31. května proběhlo setkání Preventivní skupiny, která vyhodnotila přednáškovou činnost za měsíc květen.
 
Začátkem měsíce jsme vyhodnotili dopravní test ze Dne otevřených dveří Městské policie Přerov. Test vyplnili přihlášení žáci přerovských základních škol, jednalo se o žáky 4. a 5. tříd. Nejlepším žákům jsme osobně předali hodnotné ceny.
 
V průběhu měsíce května jsme připravovali materiály k výjezdnímu zasedání Preventivní skupiny (zaslání Hodnocení Primárně preventivního programu za školní rok 2011/2012 metodikům základních škol a gymnázií, zpracování Hodnocení, celkové vyhodnocení přednáškové činnosti za uplynulé měsíce).
   
     Během měsíce června 2012 jsme uskutečnili 5 přednášek, kterých se zúčastnilo 130 žáků.

Dne 1. června jsme byli přítomni na bezpečnostně-výchovné akci „Občan a bezpečnost“, která se konala v areálu Policie ČR v Přerově. Pro zúčastněné děti jsme si připravili nejrůznější testy nejen s dopravní tematikou. Za splněný úkol děti dostaly sladkou odměnu či reflexní samolepky.

Ve dnech 11. - 12. června jsme uskutečnili dvoudenní výjezdní setkání Preventivní skupiny, které se konalo v rekreačním areálu Na Trojáku. Hlavním tématem setkání bylo vyhodnocení Primárně preventivního programu za školní rok 2011/2012 a naplánování PPP pro školní rok 2012/2013.

Dne 28. června proběhla ve spolupráci s Policií ČR preventivní akce „ Neusnadňujte práci zlodějům“, která se konala ve vybraných nákupních centrech. Upozorňovali jsme nakupující, aby věnovali zvýšenou pozornost svým věcem během nakupování a neponechávali v nákupním vozíku tašky a kabelky.

Na parkovištích před nákupními centry jsme upozorňovali řidiče, aby neponechávali ve vozidle na viditelném místě cenné věci, které jsou tak lákadlem pro zloděje.

Preventivní akce bude pokračovat i v následujících dnech.

Dne 28. června se sešla Preventivní skupina k vyhodnocení přednáškové činnosti za měsíc červen.

     Během měsíce července 2012 jsme prováděli pochůzkovou činnost dle aktuální situace.

     Během měsíce srpna 2012 jsmeprováděli pochůzkovou činnost dle aktuální situace  

( Michalov, laguna aj.)

Dne 20. srpna se uskutečnilo jednání akce „Přerovem pěšky i na kole „ v parku Michalov. Schůzka se konala v zasedací místnosti Smetanova ulice 7a Magistrátu města Přerova, Odboru sociálních služeb a zdravotnictví.

Dne 30. srpna se sešla Preventivní skupina k projednání plánovaných přednášek na nový školní rok 2012/2013.

     Během měsíce září 2012 jsme připravovali materiály Primárně preventivního programu na školní rok 2012/2013 určený pro Preventivní skupinu a školní metodiky (nabídku tematických přednášek, harmonogram přednáškové činnosti jednotlivých organizací, databázi školních metodiků aj.).      

Dne 1. září byl strážník 026 přítomen na akci s názvem „Frngačka Šou“. Jednalo se o akci, kde byla hlavním cílem střelba z frngačky. Akce se konala ve Vlkoši a my byli požádáni o střelbu z paintballových pistolí.

Dne 15. září se konala v Michalově akce „Přerovem pěšky i na kole“. Pro přítomné byl připraven pestrý program, který jsme doplnili i my různými dopravními testy, doplňovačkami a skládačkami pro děti. Dospělým jsme poskytli rady týkající se nejen jízdního kola a pravidel silničního provozu.

Dne 25. září se sešla Preventivní skupina. Všem členům byly předány materiály pro přednáškovou činnost na školní rok 2012/2013.

     Během měsíce října 2012 jsme uskutečnili 18 přednášek, kterých se zúčastnilo celkem 331 žáků.

Dne 30. října proběhlo setkání Preventivní skupiny, která vyhodnotila přednáškovou činnost za měsíc říjen. Členové skupiny byli informováni o změně přednášející Policie ČR.

Během měsíce jsme i upravili prezentace pro přednáškovou činnost na základních školách.

V tomto měsíci jsme započali s přípravnými pracemi spojenými se stěhováním našeho oddělení do prostor druhého patra budovy Kratochvílova 30 (DIDA).

     Během měsíce listopadu 2012 jsme uskutečnili 14 přednášek, kterých se zúčastnilo celkem 264 žáků.

Dne 29. listopadu proběhlo pravidelné setkání Preventivní skupiny. Na programu bylo vyhodnocení přednáškové činnosti za měsíc listopad 2012.

     Během měsíce prosince 2012 jsme uskutečnili 14 přednášek, kterých se zúčastnilo 302 žáků.

Dne 5. prosince jsme byli na pracovní schůzce v Olomouci u manažera prevence kriminality Olomouckého kraje. Hlavním důvodem setkání byly pracovní listy Duhovka.

Během měsíce jsme zajišťovali vybavení nové školící místnosti.

Během roku 2012 jsme uskutečnili celkem 104 přednášek pro celkem 2077 žáků a studentů.

 


Oddělení prevence kriminality

rok 2012

Měsíc

počet přednášek

počet žáků, studentů

Leden

5

72

Únor

20

432

Březen

18

324

Duben

5

128

Květen

5

94

Červen

5

130

Září

x