Historie 2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI MP ZA ROK 2007

Činnost Městské policie Přerov se řídí zákonem Č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů. Tato právní norma jako rozhodující pro úpravu povinností a oprávnění strážníků městské policie je doplňována dalšími jinými zákony a právními předpisy, které s touto činností velmi úzce souvisí. Z těch hlavních to jsou např. zákon o obcích, zákon o přestupcích, trestní zákon a trestní řád, zákon o zbraních a střelivu, zákon o provozu na pozemních komunikacích a další. Městská policie Přerov zabezpečuje převážně místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města Přerova a jeho místních částí. Při zajišťování veřejného pořádku dohlížejí strážníci na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku, přispívají k ochraně osob a jejich majetku, dohlížejí na dodržování pravidel občanského soužití, odhalují a řeší přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce a upozorňují fyzické a právnické osoby na nedostatky a provádí opatření k jejich odstranění.

K 31.12.2007 bylo u Městské policie Přerov zařazeno 51 zaměstnanců. Z uvedeného počtu je 50 strážníků a 1 administrativní pracovnice. K 28.2.2007 ukončil pracovní poměr ředitel MP JUDr.Mgr. Petr Holánek a od 1.3.2008 byl vedením MP dočasně pověřen Bc.Omar Teriaki. Na základě výběrového řízení byl 10.5.2007 Bc.Omar Teriaki jmenován ředitelem MP Přerov. Uvedený početní stav umožňuje zachovat vytvořený model o čtyřech směnách. Při zajišťování mimořádných úkolů a konání různých společenských, kulturních a sportovních akcí, kdy je nutné k zajištění veřejného pořádku nasadit větší počet sil a prostředků, jsou jednotlivé směny posilovány dle potřeby dalšími strážníky. Posilování směn je však prováděno i v případech čerpání dovolených, déle trvajících pracovních neschopností apod. Kritéria výběrových řízení jsou na MP Přerov srovnatelná s kritérii výběrů k Policii České republiky V průběhu roku 2007 probíhala odborná příprava strážníků městské policie se zaměřením na zvyšování odborných znalostí příslušných právních předpisů, obecně závazných vyhlášek a nařízení města. V průběhu hodnoceného období 26 strážníků vykonalo před komisí ustanovenou ministerstvem vnitra zkoušku a nově či opětovně získali osvědčení k plnění povinností a oprávnění strážníka dle zákona o obecní policii. Na základě ustanovení zákona č.247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů v platném znění, se strážníci zúčastnili odborného školení a obnovili si osvědčení profesní způsobilosti řidiče. Dále v uplynulém období pokračovaly fyzické prověrky strážníků, výcvik zákrokových a předváděcích technik, střelecký výcvik a výcvik vodních záchranářů. Přitom docházelo soustavně ke zvyšování úrovně těchto dovedností a zlepšování fyzické připravenosti a v mnoha směrech naši strážníci předčí v kritériích příslušníky Policie ČR.

Neustále také dochází ke zdokonalování úrovně střelby z pistole, především díky pravidelnému výcviku na střelnici v Radslavicích, kde se v září t. r. konal XIV. ročník střelecké soutěže obecních a městských policií o pohár primátora města Přerova a II. ročník o pohár okresního ředitele PČR, ve které obsadilo družstvo Městské policie Přerov 1. místo. V soutěži jednotlivců získal Ing. Ladislav Petrovský také 1. místo. I nadále se plánuje pořádání této akce, účast našich strážníků na střeleckých soutěžích v rámci ČR, jakož i pokračování kvalitně prováděné profesní přípravy.

Mimo plnění každodenních úkolů, které jsou dány zákonem o obecní policii, strážníci městské policie zajišťovali klid a veřejný pořádek při mnoha akcích, které probíhaly na území města a lze konstatovat, že díky jejich velmi dobrému výkonu služby a plnění uložených úkolů nedošlo k vážnějšímu narušení klidu a veřejného pořádku. Jednalo se např. o mistrovství ČR a mistrovství Evropy v autokrosu, závody dračích lodí, konání různých shromáždění, mítinků a oslavy spojené s ukončením a vítáním nového roku a další. Nedílnou součástí každodenní práce je i preventivní činnost městské policie, která je zaměřena především na ochranu osob a majetku v místech, kde nejčastěji dochází k protiprávnímu jednání. Zejména v nočních hodinách jsou prováděny kontroly parkovišť, kontroly zaměřené na uzamykaní obytných domů atd.

V roce 2007 oslavila MP Přerov 15 let své existence a v rámci těchto oslav uspořádala MP Přerov pro občany den otevřených dveří. Na této akci si občané kromě prohlídky služebny a vybavení strážníku mohli vyzkoušet simulátor nárazu (náraz vozidla při třiceti kilometrové rychlosti). Dále si mohli prohlédnout vybavení záchranné skupiny u městské policie. Na oddělení prevence si vyzkoušeli děti své právní vědomosti a posléze si mohli zastřílet na laserové či painballové střelnici. Mediálním partnerem této akce bylo rádio Haná, které zajistilo hudební doprovod i průběžné moderování dané akce. V rámci oslav bylo oceněno pamětní plaketou 8 strážníků, kteří byli při vzniku MP v Přerově. Jednalo se:

Zdeněk Stratil, Petr Cabák, Jan Klimecký, Jarmila Pěničková, Lenka Pavelková, Jiří Mucha, Věra Macháčková a        Bronislav Pazdera

S rádiem Haná byla navázaná spolupráce, kdy MP Přerov každé úterý informuje posluchače rádia Haná o zajímavých případech, které během týdne museli strážníci řešit. Výborná mediální komunikace je i s místní kabelovou TV Přerov, která vcelku pravidelně informuje o aktivitách strážníků MP. Dlouhodobě MP zasílá příspěvky pod názvem „Z deníku strážníka“ i do Přerovských novin.

V roce 2007 se strážníci MP Přerov zaměřili hlavně na problematiku nalévání alkoholu mladistvím, kdy vcelku ve velké míře prováděli kontrolu restauračních zařízení a hudebních klubů. Proběhlo celkem 324 kontrol při kterých bylo zjištěno 21 podání alkoholu mladistvým (15-18 let), 1 podání alkoholu nezletilým (mladší 15 let), 4 prodání tabákových výrobků mladistvým a 6 prodání tabákových výrobků nezletilým. Díky této aktivitě došlo ke značné eliminaci nalévání osobám mladším 18 let. Dále bylo na četné žádosti občanů prováděno měření rychlosti v místních částech města Přerova, což přispělo ke zvýšení dopravní bezpečnosti účastníku provozu na silničních komunikacích v daných lokalitách. Zvýšenou pozornost jsme věnovali také dodržování pravidel při jízdě na kole (jízda mimo stezku pro cyklisty, jízda po přechodech pro chodce, osvětlení kola, jízda po chodníku, atd.). Zvýšila se komunikace s místní části Přerov-Předmostí, kde je velice špatná situace týkající se parkování vozidel, které znemožňují průjezdnost vozidlům IZS a TS, popř. vytváří nebezpečné situace v provozu na pozemních komunikacích. Bohužel vyřešeno tohoto problému je vázáno na vytvoření adekvátního počtu parkovacích míst v dané lokalitě.

V roce 2007 jsme také intenzivně řešili i nepřístojnosti, které vytvářeli občané s nepřizpůsobivými geny, kteří umně využívají všech demokratických mezer v českém právním řádu. Danou záležitost přijela konzultovat i ministryně pro otázky národnostních menšin Džamila Stehlíková. Situace se prozatím zklidnila, ale rozhodně nelze konstatovat, že se vyřešila.

V roce 2007 bylo strážníky Městské policie Přerov zjištěno a řešeno celkem 6.953 přestupků. Za přestupky byly uloženy a vybrány v blokovém řízení pokuty v celkové výši 1.094.950,- Kč. Tato částka byla řádně odvedena na účet města Přerova. Bylo uloženo celkem 1.321 blokových pokut na místě nezaplacených v hodnotě 627.400,-Kč a z toho bylo předáno 704 ks v hodnotě 372.000,- Kč. Dále bylo zjištěno celkem 100 trestných činů, které byly předány k dalšímu opatření orgánům činných v trestním řízení. Technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla bylo použit v 2.421-ti případech. Z hlediska důsledného a spolehlivého vyřešení zjištěných dopravních přestupků, kde jsou splněny zákonné podmínky pro použití tohoto prostředku a v návaznosti na zákon o provozu na pozemních komunikacích, se jeví tato forma jako nejúčinnější. V roce 2007 pokračovala i nadále spolupráce s jednotlivými odbory Magistrátu města Přerov, organizacemi a zařízeními, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je město Přerov. Na základě žádostí jednotlivých odborů bylo prostřednictvím městské policie doručeno 264 písemnosti určených do vlastních rukou. Probíhá prověřování pobytu osob na základě požadavků komise pro projednávání přestupků, předvádění osob na základě žádosti této komise nebo dalších odborů.

Strážníky je pravidelně zajišťován doprovod pracovnic finančního odboru Magistrátu města Přerov při přepravě finančních částek a provádění kontrol odboru sociálních dávek Magistrátu města Přerov v souvislosti s vyplácením sociálních dávek. Strážníci městské policie asistují při provádění soudních vystěhování z bytů a nebytových prostor, a to nejen těch, které jsou ve vlastnictví města. V úzké součinnosti s Domovní správou města Přerova jsou prováděny kontroly se zaměřením na neoprávněné odběry elektrické energie, neoprávněné obsazování bytů a nebytových prostor a celkové prohlídky bytového fondu spravovaného touto organizací. Spolupráce s Technickými službami města Přerova je zaměřena na řešení přestupků v souvislosti s prováděným blokovým či strojovým čištěním, odtahování vraků motorových vozidel z místních komunikací, zjišťování a odstraňování nedostatků a závad na místních komunikacích, veřejné zeleni a veřejném osvětlení. Se Službami města Přerova spočívá spolupráce zejména v oblasti dohledu nad provozem tržišť a tržních míst, provádění kontrol na parkovištích s parkovacími automaty, pravidelné kontroly veřejného pořádku při zápasech v ledním hokeji na přerovském zimním stadionu.

Spolupráce s Policií ČR byla za uplynulé období na velmi dobré úrovni. Jedná se zejména o součinnost při zjišťování a odhalování pachatelů trestných činů a přestupků, jejich omezení na osobní svobodě a předání k dalšímu postupu v rámci trestního nebo přestupkového řízení, zajištění míst, kde došlo ke spáchání trestného činu, ověřování totožnosti předváděných osob, zjišťování majitelů motorových vozidel, kteří se dopustili přestupkového jednání, jakož i o společném postupu při zajišťování klidu a veřejného pořádku u příležitosti konání společenských, kulturních a sportovních akcí. V průběhu roku 2006 byly prováděny preventivně bezpečnostní akce se zaměřením na předcházení majetkové trestné činnosti, kontroly na dodržování zákazu podávání alkoholických nápojů nezletilým a mladistvým, kontroly heren s hracími automaty, dodržování pravidel bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a další. Za účelem zlepšení vzájemných vztahů a další spolupráce jsou svolávány porady za účasti zástupců městské policie a vedení Okresního ředitelství Policie ČR Přerov a vedení jednotlivých obvodních oddělení, působících na území města Přerova.

I nadále poměrně úspěšně probíhá činnost strážníků v celkem 40 regionech na území města Přerova a jeho místních částech, když 31 strážníků městské policie v rámci územní odpovědnosti pravidelně o víkendech provádí pochůzkovou činnost za účelem zjišťování nedostatků, které se následně v součinnosti s dalšími subjekty odstraňují (Technické služby, Služby města, Vodovody a kanalizace, firma KONVIČKA, Správa silnic, Domovní správa, City Tools apod.). V případě potřeby je tato činnost prováděna kdykoliv. Dále pak strážníci navazují kontakty s občany a dotazují se na problémy daného regionu v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku. Kromě toho mají občané možnost si najít podle osobního čísla konkrétního strážníka, který má přidělen dohled nad konkrétním regionem, jednak v Přerovských listech a dále na internetových stránkách www.mpprerov.cz. Následně pak dochází ke kontaktům občanů se strážníky, když také odpovídáme na dotazu občanů přes tento kontakt.

V roce 2007 dále pokračovala spolupráce s městskými policiemi, a to nejen v rámci našeho okresu a kraje, kdy zejména na společných setkáních jsou projednávány a konzultovány aktuální otázky týkající se činnosti městských či obecních policií.

Městský kamerový monitorovací systém je nyní tvořen 11 kamerami. V roce 2006 bylo v rámci modernizace zakoupeno 10 LCD monitorů, které jsou speciálně uzpůsobené pro potřebu kamerového systému. V rámci čerpání dotací programu Partnerství byla zakoupena kamera nové doby SentryScope, která je umístěna na budově MP Přerov.

V reakci na četné stížnosti na postup nebo chování strážníků při jednání s občany, které se po zdlouhavém šetření většinou ukázaly jako neoprávněné, byla zakoupena digitální nahrávací zařízení, která jsou součásti výbavy každého strážníka a jejich použití je na zvážení každého jednotlivého strážníka. Po vhodném seznámení občanů o používání tohoto zařízení se znatelně snížily stížnosti na strážníky.

V rámci řádného zajištění důkazních prostředků u přestupkového jednání, která se projednávají u správního orgánu, byly zakoupeny 2 ks digitální videokamery JVC. Strážnicí MP Přerov využívají v současnosti celkem 19 ks technických prostředků sloužících z zabránění odjezdu vozidla (tzv. „botiček“).Městská policie využívá při plnění služebních úkolů tří služebních osobních motorových vozidel a 4 ks služebních jízdních kol. Dále pak má MP Přerov 3 služební psy. V loňském roce byl uveden do provozu mobilní radar Pro Laser III, který je využíván na preventivní měření rychlosti motorových vozidel v rizikových lokalitách města i jeho místních částí.

Průběžně probíhá činnost „Pracovní skupiny“, kterou tvoří státní i nestátní organizace, zabývající se preventivní přednáškovou činností, jejímž cílem je vzájemná spolupráce, informovanost a koordinace činnosti v rámci prevence kriminality. Tato skupina vytvořila Primárně preventivní program, který byl nabídnut všem ZŠ a Speciálním školám na území města Přerova. Cílem všech organizací je předcházet sociálně patologickým jevům, jak ve škole, tak v běžném životě. Žáci by měli získat co největší a nejkomplexnější přehled o činnosti přednášejících organizací, které se do programu zapojily. Přednášející se budou snažit navazovat na znalosti dětí a rozšiřovat jejich vědomosti. Tuto skupinu tvoří: KHS Olomouc – ÚP Přerov ( Krajská hygienická stanice, pracoviště Přerov ), Městská policie, Policie ČR, Oddělení sociálně právní ochrany – MÚ Přerov, Oddělení sociální prevence – MÚ Přerov, Okresní pedagogicko-psychologická poradna Přerov. Program byl zahájen na začátku školního roku 2004/2005 a pokračuje i nadále. Pro školská a výchovná zařízení, jako jsou mateřské, základní, střední školy a dětské domovy, byly připraveny besedy na různá témata. Tyto besedy jsou přizpůsobeny věku posluchačů. V mateřských školách probíhají besedy formou hry, která je doplněna obrázky a omalovánkami. Budoucí žáčci jsou připravováni na správné chování na ulici, přechodu pro chodce, hřišti apod. Důležité je se také zmínit o problematice opuštěných zvířat, na které děti sahají, aniž by si uvědomovaly možná rizika. Děti jsou v rámci přednášky seznámeny s uniformou strážníků, je jim vysvětleno, že jsou do nich oblečeni lidé, kterých se nemusí bát a které v případě potřeby mohou požádat o pomoc. Na prvním stupni základních škol je hlavním tématem dopravní výchova. Je zdůrazňována znalost dopravních značek, bezpečná jízda na kole či kolečkových bruslích a povinná výbava jízdního kola. Připomenuta jsou také důležitá telefonní čísla tísňového volání. U vyšších ročníků základních škol a středních škol jsou témata zaměřována především na právní odpovědnost mládeže. Studenti jsou upozorněni na přestupky, kterých se mohou dopustit společně s uvedením možných sankcí následujících po protiprávním jednání. Dalšími tématy jsou grafiti, gamblerství, šikana, kouření a alkohol. Problematika drog je ponechána speciálně vyškoleným pracovníkům jiných organizací. Přednášky se také uskutečňují na školách mimo Přerov, například ZŠ Tovačov nebo ZOU Holešov. V říjnu 2005 získalo Oddělení prevence nové prostory v budově bývalé okresní vojenské správy v Bratrské ulici. Zde byla zřízena i školící místnost. Od března 2006 se zde uskutečňují přednášky pro mimopřerovské základní a střední školy a gymnázia. Této možnosti využili např. Gymnázium Kojetín, ZŠ Hranice, ZŠ Lipník, ZŠ Horní Moštěnice. Pro žáky a studenty jsou připraveny samolepky s tísňovými čísly, rozvrhy hodin a, propisky. Nejmenší dostávají bonbony a omalovánky. V roce 2006 proběhlo celkem 113 přednášek pro téměř 2563 dětí. Kromě besed a přednášek jsou strážníci přizváni k různým dopravním soutěžím. V dubnu pořádala ZŠ Tovačov dopravní akci pro své žáky. Obou akcí se oddělení prevence zúčastnilo. V květnu pořádala ZŠ v Předmostí cyklistickou soutěž týkající se správného způsobu jízdy na kole a v červnu se konala v Radslavicích soutěž zaměřena na znalost DZ. Další z akcí, kterých jsme se zúčastnili jsou Mosty, Občan a bezpečnost, branný den ZŠ J.A. Komenského. Pro občany našeho města se uskutečňují každý rok preventivní akce zaměřené na cyklisty a chodce. Odbor sociálních služeb a zdravotnictví MMPř pořádá každoročně několik výchovně vzdělávacích pobytů pro děti ze sociálně slabších rodin. Některé z nich navštívili i preventisté MP se svým programem. Strážníci z oddělení prevence kriminality se několikrát ročně setkávají s kolegy z celé České republiky, kde si předávají nově nabyté informace a zkušenosti. Dále se účastní různých konferencí, jejichž obsah je zaměřen na prevenci.

Na základě prožitých událostí v roce 1997, kdy město Přerov postihla ničivá záplava, byla na městské policii zřízena jednotka „vodních záchranářů“. Po dobu své krátké činnosti prodělali základní vodácký výcvik, zdravotnický výcvik, záchranářský výcvik a základní lezecký výcvik. V květnu se uskutečnil vodácký výcvik zaměřený na zdokonalení technik záchrany osob při povodních. V září proběhlo školení a praktický výcvik na Slovensku. Zúčastnilo se ho pět strážníků MP Přerov. Činnost byla tentokrát zaměřená na horolezeckou zručnost a osvojení si používání speciální techniky s jejím následným využitím při záchranářských pracích. Každý z účastníků absolvoval pod odborným dohledem zkušeného a akreditovaného instruktora horolezectví přípravu, jejímž obsahem byla teorie a praktické použití horolezeckého lana a horolezeckého materiálu v záchranářské praxi, zdolávání hloubek a záchrana postižených osob z hloubek, zdolávání výšek, sebejištění a záchrana osob z výšek, zdolávání překážek a záchrana postižených osob pomocí horizontální lanovky. Na závěr kurzu bylo všem zúčastněním vystaveno Osvědčení o absolvování záchranářské přípravy.

Závěrem lze konstatovat, že Městskou policii Přerov můžeme hodnotit jako útvar, který v roce 2007 plnil své úkoly a povinnosti při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti města a jeho místních částí. V dalším období bude kladen důraz na další zvyšování odborných znalostí a fyzických zdatností jednotlivých strážníků, jejich chování a vystupování na veřejnosti při plnění uložených úkolů a projednávání přestupků. Výkon služby bude zaměřen nejen na dodržování obecně závazných právních předpisů, ale i na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města Přerova. Na základě vyhodnocení stavu veřejného pořádku budou i v průběhu dalšího roku prováděny ve spolupráci s dalšími odbory Magistrátu města Přerova, Policií ČR, ale i dalšími institucemi, kontrolní a preventivně bezpečnostní akce k jednotlivým problematikám v oblasti místních záležitostí veřejného pořádku, o kterých bude občanská veřejnost informována.